Znalost vlastnosti stavebních výrobků je základem pro určení typu výrobku pro označení CE, pro vydání prohlášení o vlastnostech, pro posouzení shody výrobků a jejich uvedení na trh, pro návrh a použití výrobků ve stavbě a pro bezpečný výběr výrobku pro danou stavbu. Jak správně vybírat výrobky pro realizovanou stavbu? Dle určeného použití a deklarovaných vlastností výrobků.

Využijte naší akreditovanou zkušební laboratoř pro zkoušení Vašich výrobků v rámci jejich uvádění nebo dodávání na trh, při přejímce výrobků při provádění staveb apod.

Zkoušíme a ověřujeme vlastnosti výrobků pro hrubou stavbu a dokončovací práce:

 • beton a výrobky z betonu – dlažby, obrubníky, zdicí prvky, žlabovky, zahradní architekturu
 • výrobky pro úpravu povrchů – omítky, lepidla, nátěrové hmoty, reprofilační hmoty
 • výrobky tepelně izolační, ETICS
 • keramické zdicí prvky a prvky z pórobetonu
 • výrobky pro střechy, hydroizolační fólie, tašky, klempířské výrobky
 • okna, dveře, střešní světlíky, prvky LOP, okenice a žaluzie
 • deskové výrobky, SDK, podhledy, dvojité podlahy, apod.
 • kotvicí a upevňovací prostředky – hmoždinky, kotvy
 • stavební dílce a panely

Výrobky pro technická zařízení budov

 • výrobky pro rozvod vody a kanalizaci, včetně armatur
 • ventilátory, výrobky pro klimatizaci, větrání a rozvod vzduchu
 • sluneční termické kolektory

Základní a mechanické zkoušky. Zkoušky životnosti, odolnosti a stability

 • Základní zkoušky – rozměry a jejich odchylky, pravoúhlost, rovinnost, hmotnost, hustota, objemová a plošná hmotnost, ohebnost, pórovitost, množství uzavřených pórů
 • Mechanické vlastnosti – pevnost v tlaku, tahu, v tahu za ohybu a ve smyku, v tlaku při deformaci, stlačitelnost, přídržnost, lomová síla, deformace
 • Mechanická a chemická odolnost – odolnost proti rázům, opakované obsluze, zatížení v rovině a kolmo na rovinu výrobku a jejich přetvoření, svěšení a kroucení křídel výplní otvorů, tvrdost, odolnost proti chemickým látkám včetně CHRL
 • Mechanická životnost – cyklické zkoušky dveřních zavíračů, koordinátorů, vodovodních armatur
 • Stabilita – rozměrová a objemová stabilita

Tepelně technické, vlhkostní, požární a akustické zkoušky

 • Tepelně technické zkoušky – součinitel tepelné vodivosti se stanovením deklarované hodnoty, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla
 • Vlhkostní zkoušky  faktor difúzního odporu, ekvivalentní difúzní zkouška, nasákavost, navlhavost při difúzi. Vlhkost, sorpční vlhkost, prosákavost, vodotěsnost
 • Požární zkoušky  reakce na oheň, zkouška malým zdrojem plamene, pro určení třídy reakce na oheň E
 • Akustické zkoušky – akustický výkon technických zařízení a strojů, průzvučnost stavebních konstrukcí

Zkoušky průvzdušnosti a vodotěsnosti

 • Průvzdušnost oken, dveří, stavebních konstrukcí, dílců a jejich spojů, prvků LOP, fólií a stavebních hmot
 • Vodotěsnost oken a dveří, prvků LOP, stavebních konstrukcí a jejích spojů

Hydraulické vlastnosti, těsnost, odolnost

 • Hydraulické vlastnosti – objem výtokové vody a rychlosti vody, zkouška přepadu, doby plnění
 • Těsnost a vodotěsnost – zpětného uzávěru, uzávěrů a armatur, zpětné nasátí
 • Odolnost proti vnitřnímu přetlaku a tlakovým rázům

Vzduchotechnické vlastnosti

 • Rychlost vzduchu, objemový tok vzduchu, objemový průtok vzduchu v rozvodných systémech a u vyústků klimatizačních zařízení
 • Celkový výkon ventilátoru, výkonové charakteristiky klimatizačních a chladících jednotek

Naše akreditovaná zkušební laboratoř nabízí

Pro výrobce

 • ověřování stálosti vlastností jako Oznámená laboratoř / subjekt 1516 pro označení CE s vydáním „Protokolu o posouzení vlastností“, nebo jako Autorizovaná osoba pro posouzení shody
 • zkoušení vlastností výrobků pro označení CE, nebo posouzení shody, které zajišťuje výrobce (nezkouší Oznámený subjekt nebo Autorizovaná osoba)
 • zkoušení výrobků pro výrobce v rámci systému řízení výroby dle příslušné harmonizované normy, kontrolní výrobní zkoušky
 • zkoušení prototypů výrobků při jejich inovaci
 • mezilaboratorní porovnávání zkušební laboratoře výrobce

Pro dodavatele a zhotovitele staveb

 • provádění přejímacích zkoušek, ověřování vlastností nakupovaných výrobků k deklaraci výrobce, k hodnotám uváděných v Prohlášení o vlastnostech, nebo v SoD, technickém listu výrobku

 • naším cílem je rychlost a kvalita prováděných prací
 • úplné zajištění činností (úkolů) výrobců / dovozců při uvádění výrobků na trh, včetně vypracování podkladu pro vydání prohlášení o vlastnostech resp. prohlášení o shodě

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – naše zkušební laboratoř je akreditována Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrována pod číslem 1234 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Naše společnost je registrovaná Evropskou komisí pod číslem 1516 a je kompetentní organizace k posuzování a zkoušení stavebních výrobků označovaných CE. Rozsah působnosti našeho OS 1516.

Ke stažení

Žádost o zkoušení a ověřování výrobků – přihláška k posuzování a ověřování stálosti vlastností
Žádost o osvědčení řízení výroby – EN 1090-1 – žádost o činnost OS 1516 vedoucí k označení CE

Přihlášku nebo žádost zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů na zkoušení výrobků využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Pracovníci naší zkušební laboratoře Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).