Potřebujete ověřit parametry vnitřního prostředí?

K ověření parametrů vnitřního prostředí a jako podklad pro ověření stavebních konstrukcí zajišťujeme dále uvedené služby (jednorázové i dlouhodobé měření).

Dodržování parametrů vnitřního prostředí není věcí pouhého plnění právních předpisů, ale je zejména důvodné pro zajištění zdravého životní prostředí a vytváření pracovních podmínek pro dosažení optimální produktivity práce a spokojenosti pracovníků. Jediným způsobem, jak ověřit tyto parametry, je jejich měření na místě.

Požadavky na parametry vnitřního prostředí jsou definovány třemi zákony:

  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

a k nim návaznými předpisy:

  • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
  • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
  • vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Pracovní prostředí

Parametry mikroklimatu v pracovním prostředí jsou dány nařízením vlády č. 361/2007 Sb. V tomto nařízení je pracovní prostředí rozděleno do pěti tříd podle pracovních činností. Jednotlivé třídy pracovních činností jsou rozděleny podle energetického výdeje zaměstnance. Základním kritériem je operativní teplota (°C), která je vypočtena z výsledné teploty (teploty kulového teploměru), teploty vzduchu a rychlosti proudění vzduchu.

Pobytové a školní prostředí

U prostředí, které nespadá do kategorie pracovního prostředí, již není základním kritériem operativní teplota, ale výsledná teplota kulového teploměru. Jedná se o teplotu v okolí lidského těla měřenou kulovým teploměrem, která zahrnuje vliv současného působení teploty vzduchu, teploty okolních ploch a rychlosti proudění vzduchu. Prostředí se dále dělí na prostředí školské a pobytové. Parametry prostředí ve školách jsou upraveny vyhláškou č. 410/2005 Sb.

Naše akreditovaná zkušební laboratoř v této oblasti nabízí

  • stanovení příčiny tepelně vlhkostních problémů ve vnitřním prostředí
  • posouzení parametrů vnitřního prostředí k požadavkům právních předpisů
  • monitoring vnitřního prostředí slouží jako podklad pro odborné a znalecké posudky ve stavebnictví
Na základě výsledků měření navrhneme úpravy vedoucí ke zkvalitnění vnitřního prostředí. Jako výstup provedeného měření vydáme odbornou zprávu (odborný posudek) nebo na vyžádání akreditovaný protokol z měření.

Měření koncentrace CO2

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby stanoví v budovách maximální hranici koncentrace CO2 hodnotou 1500 ppm. Při koncentraci vyšší nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace a prokazatelné snížení produktivity práce, soustředěnosti žáků a studentů ve školách.

Měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu

Monitoring teploty a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu je základním nástrojem při určování příčin výskytu povrchové kondenzace na výplních otvorů a dalších konstrukcích. Jde o preventivní krok k zamezení růstů plísní. Je využíván i jako garanční měření při přejímce stavby, prokázání dodržování režimu zásobování teplem nebo chladem.

Měření výsledné (globální) teploty

Jedná se o teplotu v okolí lidského těla měřenou kulovým teploměrem, která zahrnuje vliv současného působení teploty vzduchu, teploty okolních ploch a rychlosti proudění vzduchu. Je základním kritériem pro posouzení pobytového a školního prostředí v učebnách. Měří se v úrovni hlavy, břicha a kotníků. Z výsledné teploty lze stanovit teplota operativní, jež je základním kritériem pro posouzení pracovního prostředí v kancelářích a dalších místech výkonu práce.

Měření rychlosti proudění vzduchu

Proudění vzduchu ovlivňuje tepelnou pohodu. Pokud je rychlost příliš vysoká, označuje se proudění jako průvan a může vést i ke zdravotním potížím. Měření rychlosti proudění vzduchu mapuje obraz distribuce vzduchu ve větraných a klimatizovaných prostorách budov a je parametrem pro kontrolu správné funkce vzduchotechnických systémů.

Měření povrchových teplot na konstrukcích

Monitoring povrchových teplot na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí slouží především k prokazatelné identifikaci tepelných mostů v konstrukcích a tím ke stanovení příčin tepelně vlhkostních problémů ve vnitřním prostředí.

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – naše zkušební laboratoř je akreditována Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrována pod číslem 1234 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti naší zkušební laboratoře stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Žádost o poskytnutí této služby

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů ohledně monitoringu vnitřního prostředí využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Naší specialisté Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).