Svařování obecně je posuzováno jako zvláštní proces, jehož výsledek nemůže být vždy ověřen zkoušením po ukončení svařování. Kvalita svaru musí být proto zajišťována v průběhu výroby, nikoliv až zkouškami hotového výrobku.

To souvisí se stále vyššími požadavky na výrobce a opravce v oboru železničních kolejových vozidel (ŽKV), kteří provádějí svařování konstrukčních dílů, komponent, součástí a podsestav.

Požadovaná opatření pro tento výrobní proces jsou stanovena v normách řady ISO 3834.

V normě EN 15085-2 jsou stanoveny certifikační úrovně a požadavky pro výrobce při svařování a popisuje postupy pro ověření způsobilosti výrobců při svařování.Na základě prověření požadavků EN 15085-2 je vydán akreditovaný certifikát, který je nezbytný pro dodávky konstrukčních dílů a součástí určených pro železniční kolejová vozidla podle certifikačních úrovní CL1 – CL4.

Předpis Českých drah, a.s. ČD V95/5 obsahuje základní požadavky na všechny metody svařování a pájení používané při výrobě, modernizacích, rekonstrukcích a opravách ŽKV jako celku a při renovaci opotřebených dílů svařováním nebo navařováním.

Norma EN 15085-2 je určena pro výrobce a opravce , kteří provádějí svařování železničních kolejových vozidel a a jejich dílů nebo díly navrhují nebo kupují. Požadavky na jakost při svařování železničních kolejových vozidel, součástí a podsestav, jsou stanoveny v řadě norem ČSN EN ISO 3834. V závislosti na zvolené certifikační úrovni musí být požadavky stanovené v normáchISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 3834-4 splněny v rozsahu dle přílohy A normy ČSN EN 15085-2.

Pro certifikaci výrobce nebo opravce při svařování jsou stanoveny čtyři certifikační úrovně (CL) (úroveň 1 až úroveň 4). Úroveň 1 až úroveň 3 závisí na třídě provedení svarů CP A až CP D, svarových spojů stanovených v EN 15085-3.

Certifikační úrovně:

CL 1 – Tato úroveň se vztahuje na výrobce při svařování, kteří vyrábí svařovaná železniční kolejová vozidla nebo jejich svařované části se svarovými spoji s třídou provedení svarů CP A až CP D. Certifikační úroveň CL 2 až CL 4 je zahrnuta.

CL 2 – Tato úroveň se vztahuje na výrobce při svařování, kteří vyrábí svařované části železničních kolejových vozidel se svarovými spoji s třídou provedení svarů CP C2 až CP D.

Svarové spoje klasifikované třídou provedení svaru CP C1 jsou zahrnuty, jestliže jsou tyto svary kontrolovány dle třídy kontroly svaru CT 1 podle EN 15085-5, tabulka 1. Certifikační úroveň CL 4 je zahrnuta pouze pro svarové spoje certifikační úrovně CL 2 nebo CL 3.

CL 3 – Tato úroveň se vztahuje na výrobce při svařování, kteří vyrábí svařované části železničních kolejových vozidel se svarovými spoji s třídou provedení svarů CP D.

CL 4 – Tato úroveň platí pro výrobce, kteří železniční kolejová vozidla a jejich části nesvařují, ale projektují nebo nakupují železniční kolejová vozidla a jejich sestavy nebo je distribuují. Certifikace pro svářecí práce se nepožaduje pro certifikační úroveň CL 3.

Plnění požadavků stanoví kapitola 6 normy.

Předpis Českých drah, a.s. ČD V95/5 je určen pro výrobce a opravce ŽKL, kteří se uchází nebo realizují zakázky pro České dráhy, a.s. v oblasti výroby, rekonstrukce a oprav ŽKV, jejich celků, částí a komponent. Předpis uvádí specifické požadavky na proces svařování v návaznosti na ustanovení EN 15085-2 a soubor norem ISO 3834.

Náš nezávislý certifikační orgán uznaný národním bezpečnostním orgánem pro železnici a Českými drahami, a.s. k provádění auditů výrobcům a opravcům ŽKV vydává Prohlášení o splnění požadavků předpisu ČD V95/5.

Přínos nezávislé certifikace a posouzení shody:

 • Certifikát dle příslušné části ISO 3834 je jediným důvěryhodným dokumentem pro Vaše zákazníky, že proces svařování provádíte v souladu s požadavky ISO 3834.
 • Certifikát na jakost při svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí podle ČSN EN 15085-2 je jediným důvěryhodným dokumentem pro Vaše zákazníky a rozšiřuje certifikaci prokazující plnění požadavků na jakost při svařování kovových materiálů dle ČSN EN ISO 3834. Je nutným dokladem pro žadatele o posouzení dle předpisu ČD V95/5.
 • Prohlášení o plnění požadavků předpisu ČD V95/5 nezávislým certifikačním orgánem uznaným ČD, a.s. je požadovaným dokumentem pro uchazeče o zakázky nebo dodavatele – výrobce a opravce kolejových vozidel zahrnující procesy svařování.

Náš nezávislý certifikační orgán pro výrobky a procesy nabízí dobrovolnou certifikaci a nezávislé ověřování:

 • procesů svařování kovových výrobků, dílců a konstrukcí a kolejových vozidel podle ISO 3834-2,-3,-4 a EN 15085-1
 • prověření výrobců a opravců železničních kolejových vozidel dle předpisu Českých drah, a.s. ČD V95/5
 • kovových konstrukcí k požadavkům normativních předpisů a specifickým požadavkům TKP, TP
  a k požadavkům investorů, dodavatelů apod.
 • procesů montáže ocelových konstrukcí k požadavkům EN 1090-2, popř. ve spojení s ČSN 73 2603
 • schvalování a dozor systémů řízení výroby (SŘV/FPC) dle harmonizovaných norem, kde nepůsobí AO / OS)
 • vhodnosti výrobků pro stavby, výrobků označených CE nebo distribuovaných do ČR v intencích § 156 SZ
 • procesů výroby betonu dle požadavků kapitoly 18 TKP MD ČR
 • školení výcvik personálu a odborné přednášky pro výrobce výrobků označovaných značkou CE; aplikace požadavků harmonizovaných norem v systémech řízení výroby

Komplexní technickou pomoc výrobcům stavebních výrobků při uvádění výrobků na trh samostatně, nebo souběžně s činností AO 227 nebo OS 1516.

Úplné zajištění činností výrobce, autorizované osoby, nebo oznámeného subjektu při uvádění výrobků na trh, včetně vypracování podkladu pro vydání prohlášení o vlastnostech resp. prohlášení o shodě

Součástí našich služeb je informační servis o změnách technických požadavků na stavební výrobky, změnách určených technických norem a právních předpisů.

Dle dohody provádíme i kombinované audity ISO 9001 společně s inspekcemi řízení výroby v rámci počáteční inspekce, nebo dozoru vykonávaným naší AO 227, resp. OS 1516.

Certifikát výrobku / procesu

Certifikace výrobku je důvěryhodným dokumentem vydaným akreditovaným certifikačním orgánem osvědčující, že výrobek nebo proces jsou v souladu s technickými požadavky na certifikaci.

Naše kompetence

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. je držitelem Osvědčení, uděleným Drážním úřadem, k certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel a jejich částí podle řady norem ČSN EN 15085.
Rozhodnutí Drážního úřaduOsvědčení vydané Drážním úřadem
 
Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro produkty (výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3013 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

 

Ke stažení

Přihláška k certifikaci jakosti při svařování kolejových vozidel – ČSN EN 15085-2
Přihláška k certifikaci procesu provádění kovových konstrukcí zahrnující výrobu a montáž – ČSN EN 1090-2
Přihláška k certifikaci procesu provádění kovových konstrukcí zahrnující výrobu a montáž – ČSN EN 1090-3
Přihláška k certifikaci procesu svařování – ISO 3834
Přihláška k posouzení plnění požadavků předpisu ČD V95/5

Přihlášky zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

a) Podání žádosti

Žádost o certifikaci výrobku / procesu se podává písemně zasláním vyplněné žádosti poštou nebo elektronicky zasláním naskenované žádosti na adresu info@vups.cz

b) Přezkoumání žádosti a registrace žádosti

Hodnotitel certifikačního orgánu prověří žádosti, a pokud nejsou v žádosti shledány žádné formální nebo věcné nedostatky, zašle COV žadateli dopis potvrzující přijetí žádosti.

c) Příprava na hodnocení

Hodnotitel pro certifikovaný výrobek / proces konkretizuje certifikační postup, připraví návrh smlouvy. Po přezkoumání smlouvy je tato zaslána žadateli. Další postup certifikace je vázán na zaplacení smluvní zálohy.

d) Hodnocení výrobku / procesu

Hodnocení výrobků provede COV v rozsahu uzavřené smlouvy a podle kritérií odpovídajícím způsobu užití a funkci výrobku ve stavbě, popř. druhu procesu.

 • Odběr zkušebních vzorků, provedení zkoušek a inspekcí
 • Prověření jakosti u výrobce, popřípadě dovozce certifikovaného výrobku, byla-li tato činnost předmětem smlouvy, specifikace neshod a prověření nápravných opatření
 • Vyhodnocení zkoušek a inspekcí, sumarizaci nálezů. Je-li výsledek zkoušky nebo inspekce takový, že vede k prokázání neshody s požadavky certifikace, zašle se k vyjádření žadateli se specifikací na opakování zkoušky. Na základě vyjádření žadatele se provádí opakované zkoušení výrobku. K hodnocení certifikovaného výrobku využívá hodnotitel i zahraničních zkušebních nálezů.

V případě zjištěné neshody, pokud žadatel prokáže, že přijal opatření k nápravě ke splnění všech požadavků ve stanovené lhůtě, COV zopakuje jen nezbytné části původního postupu.

e) Protokoly o certifikaci

Protokol z prověrky systému jakosti je zprávou o hodnocení shody systému jakosti s požadavky certifikace a uvádí specifikaci neshod a přijatých nápravných opatření, je zprávou o hodnocení certifikovaného výrobku / procesu. Protokol obsahuje všechna zjištění vedoucí k prokázání shody s požadavky certifikace.

f) Rozhodnutí o certifikaci

Rozhodnutí o certifikaci výrobku provádí vedení COV. Před předáním příslušného rozhodnutí o certifikaci musí být na straně COV prohlášení žadatele / dodavatele, že bude důsledně plnit povinnosti vyplývající z certifikace a uhrazena faktura za provedenou činnost ve smyslu smlouvy

g) Dozor nad certifikovaným výrobkem

Dozor se provádí u opakovaně vyráběných výrobků a provádí se na základě smlouvy uzavřené mezi COV a žadatelem. Při dozoru se šetří zejména:

 • plnění požadavků technických norem popřípadě jiných technických předpisů stanovených k certifikaci výrobku
 • zajištění jakosti výrobního procesu certifikovaného výrobku, a to u výrobce, montážní firmy, příp. dalšího účastníka podílejícího se na postupné tvorbě jakosti výrobku, splnění specifických podmínek stanovených certifikátem pro výrobu, skladování, dopravu, montáž a užití certifikovaného výrobku
 • dodržování povinností či oprávnění uvedených v certifikátu v oblasti označování výrobku certifikační značkou

Četnost dozoru bez podnětu je obvykle 1x za rok, nestanoví-li předpis jinak.

h) Podání odvolání a stížnosti

Odvolání proti rozhodnutí COV nebo stížnosti proti jeho postupu může předložit dodavatel písemně vedoucímu COV ve lhůtě do 30 dnů od obdržení zprávy nebo rozhodnutí COV.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).