Obecné požadavky na jakost procesu svařování kovových materiálu bez ohledu na použití a účel svařovaného výrobku stanoví ISO 3834-2, -3, -4.

Zavedení systému jakosti svařování kovových materiálů je nezbytnou podmínkou pro výrobce kovových konstrukčních dílů a konstrukcí a organizace provádějící montáž. Norma ISO 3834 stanovuje požadavky na jakost tavného svařování kovových materiálů v dílnách a/nebo na montážích, diferencovaně dle úrovně požadavků na proces svařování. Vyšší požadavky – část 2 normy; standardní požadavky – část 3; základní požadavky – část 4.

Požadavky ISO 3834 jsou součástí požadavků harmonizované normy EN 1090-1 na kovové konstrukční dílce při jejich uvádění na trh, norem stanovující požadavky na montáž kovových konstrukcí.

Proto je výhodné dokládat způsobilost ke svařování kovových materiálů certifikátem k požadavkům ISO 3834.

Tavné svařování kovových materiálů je používáno při výrobě mnoha výrobků od úplně jednoduchých přes složité, jako jsou třeba ocelové konstrukce, tlakové nádoby apod. ať už v dílnách a/nebo na montážích. S ohledem na zvýšené požadavky v oblasti kvality a bezpečnosti těchto výrobků je důležité zajistit, aby procesy svařování byly prováděny efektivně za využití všech vhodných nástrojů kontroly. Norma ISO 3834-2 stanovuje tzv. „vyšší požadavky na jakost“ a v případě jejich uplatnění lze prokázat shodu certifikátem kvality v rámci systému podle požadavků ISO 9001. ve spojení s ISO 3834-2. S ohledem na zvýšené požadavky v oblasti kvality a bezpečnosti svařovaných výrobků je důležité zajistit, aby procesy svařování byly prováděny efektivně za využití všech vhodných nástrojů kontroly.

Z pohledu zákazníků a zainteresovaných stran se pak jedná o podstatnou část systému managementu, protože nedodržení požadavků na proces svařování může mít dalekosáhlé důsledky na zdraví, majetek i ekologii.

Zavedený systém managementu kvality spolu s plněním požadavků na jakost svařování kovových materiálů je určen pro všechny výrobce ocelových konstrukcí, kteří vyrábí ocelové konstrukční dílce umístěné do staveb. Splnění požadavků norem ISO 9001 a ISO 3834-2 je jednou z podmínek pro vydání osvědčení podle EN 1090-1. Při certifikaci jakosti svařování ve spojení s managementem kvality je požadováno plnění požadavků ISO 3834-2.

Při samostatné certifikaci ISO 3834 je možné prověřit požadavky ISO 3834-2, ISO 3834-3 i ISO 3834-4.

Získáním certifikátu jakosti při tavném svařování kovových materiálů ISO 3834 má organizace možnost uplatnit své výrobky v oblastech, kde se naplňování této normy stává základní podmínkou výběrových řízení (např. oblast tlakových zařízení, stavebních ocelových konstrukcí apod.). Naše společnost nabízí dlouholeté zkušenosti, kvalifikovaný tým auditorů technických expertů.

Hlavními důvody certifikace ISO 3834 je získání nástroje pro podporu naplňování požadavků norem a předpisů, které se vztahují na svařované konstrukce, zvýšení konkurenceschopnosti podniku, zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu k zákazníkům, prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů s důrazem na ty části systému zabezpečení jakosti, které se vztahují na řízení svařování jako „zvláštního procesu“, garance stálosti výrobního procesu svařování. Norma ISO 3834 představuje dnes celosvětově uznávaný standard, jehož zavedení je východiskem k prokazování zabezpečení kvality při svařování. Certifikace jakosti procesu svařování kovových materiálů nezávislou třetí stranou je významná a ceněná zejména u výrobců konstrukčních kovových stavebních dílců, na které se vztahuje EN 1090-1 a výtahů, tlakových nádob, rozvodů plynu, zdvihacích zařízení, montážních organizací provádějící svary na montážích, u dodavatelů pro automobilový průmysl apod.

Náš certifikační orgán pro výrobky a procesy nabízí

všem výrobcům kovových konstrukčních výrobků, dílců a konstrukcí, organizacím provádějící montáž ocelových konstrukcí a dodavatelům jakýchkoliv kovových svařovaných výrobků, kde jsou kladeny požadavky na jakost svařování:

 • provedení počátečního posouzení plnění požadavků příslušné části ISO 3834
 • certifikaci procesu jakosti svařování s vydáním certifikátu osvědčujícího plnění příslušných požadavků ISO 3834
 • kombinované certifikační a dozorové audity systému jakosti svařování dle ISO 3834 s orientací na daný výrobek s počáteční inspekcí řízení výroby prováděné naším Oznámeným subjektem č. 1516 dle EN 1090-1, popř. s auditem dle 1090-2 / TKP 19 / ČSN 73 2603 / ISO 9001
 • školení výcvik personálu a odborné přednášky pro výrobce stavebních výrobků označovaných CE; aplikace požadavků harmonizovaných norem v systémech řízení výroby

 • cílem našeho Certifikačního orgánu č. 3013 a Oznámeného subjektu č. 1516 je rychlost a kvalita prováděných prací
 • poskytnutí komplexních odborných služeb inspekce a certifikace jakosti svařování kovových materiálů, výroby ocelových konstrukcí dle základních i specifických požadavků zajišťující účast ve veřejných výběrových řízeních na výrobu a montáž OK pro SŽDC a ŘSD a speciálních výrobků
 • nabízíme možnost kombinace certifikace / dozoru systému managementu kvality dle ISO 9001 s certifikačními audity nebo dozory k požadavkům norem pro jakost svařování kovových materiálů a pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí
 • poskytujeme informační servis o změnách a nových harmonizovaných normách, a změnách a opravách Nařízení EU č. 305/2011, popřípadě národních předpisů

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro produkty (výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3013 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Posuzování a ověřování vlastností vybraných výrobků, nebo řízení výroby, může provádět pouze oprávněný Evropskou komisí registrovaný subjekt, to je Notifikovaná osoba = Oznámený subjekt.
Naše společnost je registrovaná Evropskou komisí pod číslem 1516 a je kompetentní organizace k posuzování a zkoušení stavebních výrobků označovaných CE. Rozsah působnosti našeho OS 1516.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci procesu svařování – ISO 3834
Žádost o osvědčení řízení výroby – EN 1090-1 – žádost o činnost OS 1516 vedoucí k označení CE
Přihláška k certifikaci procesu provádění kovových konstrukcí zahrnující výrobu a montáž – ČSN EN 1090-2
Přihláška k certifikaci procesu provádění kovových konstrukcí zahrnující výrobu a montáž – ČSN EN 1090-3

Žádost a přihlášky zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

a) Podání žádosti

Žádost o certifikaci výrobku / procesu se podává písemně zasláním vyplněné žádosti poštou nebo elektronicky zasláním naskenované žádosti na adresu info@vups.cz

b) Přezkoumání žádosti a registrace žádosti

Hodnotitel certifikačního orgánu prověří žádosti, a pokud nejsou v žádosti shledány žádné formální nebo věcné nedostatky, zašle COV žadateli dopis potvrzující přijetí žádosti.

c) Příprava na hodnocení

Hodnotitel pro certifikovaný výrobek / proces konkretizuje certifikační postup, připraví návrh smlouvy. Po přezkoumání smlouvy je tato zaslána žadateli. Další postup certifikace je vázán na zaplacení smluvní zálohy.

d) Hodnocení výrobku / procesu

Hodnocení výrobků provede COV v rozsahu uzavřené smlouvy a podle kritérií odpovídajícím způsobu užití a funkci výrobku ve stavbě, popř. druhu procesu.

 • Odběr zkušebních vzorků, provedení zkoušek a inspekcí
 • Prověření jakosti u výrobce, popřípadě dovozce certifikovaného výrobku, byla-li tato činnost předmětem smlouvy, specifikace neshod a prověření nápravných opatření
 • Vyhodnocení zkoušek a inspekcí, sumarizaci nálezů. Je-li výsledek zkoušky nebo inspekce takový, že vede k prokázání neshody s požadavky certifikace, zašle se k vyjádření žadateli se specifikací na opakování zkoušky. Na základě vyjádření žadatele se provádí opakované zkoušení výrobku. K hodnocení certifikovaného výrobku využívá hodnotitel i zahraničních zkušebních nálezů.

V případě zjištěné neshody, pokud žadatel prokáže, že přijal opatření k nápravě ke splnění všech požadavků ve stanovené lhůtě, COV zopakuje jen nezbytné části původního postupu.

e) Protokoly o certifikaci

Protokol z prověrky systému jakosti je zprávou o hodnocení shody systému jakosti s požadavky certifikace a uvádí specifikaci neshod a přijatých nápravných opatření, je zprávou o hodnocení certifikovaného výrobku / procesu. Protokol obsahuje všechna zjištění vedoucí k prokázání shody s požadavky certifikace.

f) Rozhodnutí o certifikaci

Rozhodnutí o certifikaci výrobku provádí vedení COV. Před předáním příslušného rozhodnutí o certifikaci musí být na straně COV prohlášení žadatele / dodavatele, že bude důsledně plnit povinnosti vyplývající z certifikace a uhrazena faktura za provedenou činnost ve smyslu smlouvy

g) Dozor nad certifikovaným výrobkem

Dozor se provádí u opakovaně vyráběných výrobků a provádí se na základě smlouvy uzavřené mezi COV a žadatelem. Při dozoru se šetří zejména:

 • plnění požadavků technických norem popřípadě jiných technických předpisů stanovených k certifikaci výrobku
 • zajištění jakosti výrobního procesu certifikovaného výrobku, a to u výrobce, montážní firmy, příp. dalšího účastníka podílejícího se na postupné tvorbě jakosti výrobku, splnění specifických podmínek stanovených certifikátem pro výrobu, skladování, dopravu, montáž a užití certifikovaného výrobku
 • dodržování povinností či oprávnění uvedených v certifikátu v oblasti označování výrobku certifikační značkou

Četnost dozoru bez podnětu je obvykle 1x za rok, nestanoví-li předpis jinak.

h) Podání odvolání a stížnosti

Odvolání proti rozhodnutí COV nebo stížnosti proti jeho postupu může předložit dodavatel písemně vedoucímu COV ve lhůtě do 30 dnů od obdržení zprávy nebo rozhodnutí COV

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).