Vybrané stavební výrobky, na které se nevztahují harmonizované normy, jsou vyráběny v ČR nebo do ČR dováženy, jsou stanoveny k povinnému posuzování shody z důvodu zajištění ochrany oprávněného zájmu. Seznam stanovených výrobků, technické požadavky, postupy posuzování shody, obsah prohlášení o shodě, povinnosti výrobců a dovozců stanoví NV č. 163/2002 Sb.

Výrobce nebo dovozce zajišťuje povinné posuzování shody a vydávání prohlášení o shodě potřebné k prodeji výrobků. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a prokázání vhodnosti stavebních výrobků bez označení CE, dodávaných ze států EU pro české stavebnictví, mohou o posouzení shody požádat i dodavatelé / distributoři výrobků.

Stavební výrobky, na které se nevztahují evropské harmonizované normy (popř. evropské technické posouzení EAD) a mohou ohrozit oprávněný zájem, jsou regulovány ve státech EU na národní úrovni.

Seznam stavebních výrobků k povinnému posuzování shody uvádí příloha č. 2 k nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb. v členění do dvanácti souborů výrobků s obdobným použitím ve stavbě:

 1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb
 2. Stavební výrobky pro zděné stavby
 3. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce
 4. Stavební výrobky pro kovové konstrukce
 5. Ochranné, tepelně a zvukově izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla
 6. Stavební výrobky ze skla
 7. Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů
 8. Stavební výrobky pro otvorové výplně
 9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení
 10. Technická zařízení staveb
 11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah
 12. Stavební výrobky pro hygienická zařízení a ostatní speciální výrobky

Soubory výrobků se dělí na skupiny výrobků. Úplné znění přílohy č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Vztahuje-li se na stavební výrobek uvedený v příloze č. 2 evropská harmonizovaná norma, pak výrobce provádí posuzování a ověření stálosti vlastností, určuje typ výrobku, vypracovává prohlášení o vlastnostech a označuje výrobky CE. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. se na tyto výrobky nevztahuje.

Naši specialisté Vám ušetří čas při rozhodování, zda při uvádění Vámi vyráběného nebo dováženého výrobku na trh postupovat dle nařízení vlády ČR č. 163/1997 Sb. nebo dle nařízení (EU) č. 305/2011. Obraťte se na ně.

Technické požadavky na stavební výrobky stanoví určené normy, to jsou české technické normy státem určené k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. publikované ve Věstníku ÚNMZ. Jestliže požadavky na stavební výrobek nestanoví určené normy, nebo výrobce nechce postupovat dle určených norem, stanoví požadavky na stavební výrobek stavební technické osvědčení STO, které vypracuje autorizovaná osoba. STO nelze použít jako doklad o posouzení shody.

Technické požadavky zahrnují i požadavky na systém řízení výroby, které stanoví příloha č. 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Naši specialisté Vám poradí, jaké technické požadavky se na výrobek vztahují. Obraťte se na ně.

Postupy posuzování shody stanoví § (5, 5a, 6, 7, 8, 9) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Zahrnují počáteční zkoušku typu výrobku, certifikaci výrobku nebo systému řízení výroby / kontroly výrobků dovozcem, ověření shody výrobku, dohled nad systémem řízení výroby, kontrolu vlastností výrobků, posouzení shody výrobcem. Postupy posuzování shody stanoví příloha č. 2 k nařízení, pro jednotlivé skupiny stavebních výrobků. Posuzování shody provádí výrobce / dovozce nebo/i Autorizovaná osoba. Povinné činnosti Autorizované osoby stanoví postupy posuzování shody.
Obsah prohlášení o shodě stanoví § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a má tyto náležitosti:

 1. identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby)
 2. identifikační údaje o výrobku (například název, typ, značka, popis provedení), u dovážených výrobků též jméno a adresu výrobce a místo výroby
 3. popis a určení výrobku (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití ve stavbě)
 4. údaj o použitém způsobu posouzení shody; identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody
 5. odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení, které byly použity při posouzení shody
 6. údaje o autorizované osobě, pokud vydala stavební technické osvědčení nebo se podílela na posuzování shody, údaje o této osobě (název, popřípadě obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu (stavebního technického osvědčení, zkušebního protokolu, zprávy, popřípadě certifikátu) o předmětném výrobku nebo o posouzení systému řízení výroby
 7. potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky
 8. datum a místo vydání prohlášení o shodě; jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis
 9. prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v českém jazyce na základě provedeného posuzování shody výrobku a je běžně vyžadován odběrateli a zhotoviteli staveb jako ujištění, že výrobek byl řádně přezkoušen a je bezpečný
 • Certifikát výrobku / certifikát systému řízení výroby / protokol o ověření shody vydává Autorizované osoba a tvoří nutný podklad pro vypracování prohlášení o shodě výrobku. Dokumenty jsou využitelné jako vhodný a účinný marketingový nástroj, webové stránky, prospekty, apod.
 • Výrobce / dovozce může označit stavebních výrobků českou značkou shody CCZ. Značka může být doplněna číslem autorizované osob, která se účastnila povinného posuzování shody, CCZ AO227. Pravidla a grafickou podobu české značky shody uvádí nařízení vlády č. 179/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb.

Naše Autorizovaná osoba č. 227 nabízí

všem výrobcům, dovozcům i dodavatelům stavebních výrobků:

 • povinné posouzení shody stavebních výrobků dle NV č. 163/2002 Sb. v rozsahu pro uvedení na trh a prodej stavebních výrobků a jejich dodávání
 • provedení zkoušek pro počáteční zkoušku a audit SŘV místo Vás
 • vydání certifikátu nebo protokolu o ověření shody v cizím jazyce
 • vypracování podkladu pro vydání prohlášení o shodě

Dále nabízíme:

 • posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků označovaných CE
 • akreditovanou certifikaci stavebních výrobků a procesů ke specifickým požadavkům
 • certifikaci kovových konstrukcí a stavebních konstrukcí budov
 • poskytnutí licence na užití certifikační značky výrobku / procesu
 • školení a výcvik personálu
 • kombinovaný audit / dozor SŘV s certifikací / dozorem systému managementu ISO 9001 (QSM)
 • kvalita a rychlost poskytovaných prací s vydáním prohlášení o shodě
 • provádíme posuzování shody na klíč, zkoušky nebo prověřování SŘV prováděné výrobcem, provádíme za něj sami i jako akreditované služby
 • zkoušky a zjištění při povinném posuzování shody využíváme při dobrovolné certifikaci výrobků ke specifickým požadavkům TKP, TP, SBBK, SJ-PK MD ČR a požadavkům investorů, s vydáním certifikátu výrobku naším akreditovaným certifikačním orgánem pro výrobky
 • široké portfolio navazujících služeb zahrnující i odborné nebo znalecké posudky
 • poskytujeme informační servis o změnách technických požadavků na stavební výrobky, změnách určených technických norem a právních předpisů
 • nabízíme možnost kombinace certifikace / dozoru systému managementu kvality dle ISO 9001 s prověřováním systému řízení výroby nebo výkonem dozoru

Naše kompetence

Jsme Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky pověřeni výkonem státního zkušebnictví jako Autorizovaná osoba č. 227, k osvědčování a posuzování shody vybraných stavebních výrobků podle nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Rozsah autorizace naší AO 227.

Ke stažení

Žádost o certifikaci / ověření shody výrobků – žádost o činnost AO č. 227

Žádost zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

Související předpisy

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
Seznam stavebních výrobků k povinnému posuzování shody – příloha č. 2 k NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a Nv č. 215/2016 Sb.
Požadavky na systém řízení výroby– příloha č. 3 k NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).