Stavební výrobky, na které se vztahují harmonizované normy, jsou stanoveny Evropskou komisí k povinnému posuzování a ověřování stálostí vlastností pro usnadnění volného pohybu zboží. Jednotná pravidla pro vyjadřování vlastností a používání označení CE, požadavky na výrobce, systémy posuzování, povinné činnosti oznámených subjektů (notifikovaných osob) stanoví Nařízení EU č. 305/2011.

Výrobce vydává prohlášení o vlastnostech, označuje výrobek CE a určí typ výrobku na základě posouzení a ověření stálosti vlastností, které provádí s oznámeným subjektem nebo sám.

Seznam stavebních výrobků, u kterých výrobce musí provést posouzení a ověření stálosti vlastností, stanovení typu výrobku, vypracovat prohlášení o vlastnostech a označit výrobky CE stanoví Úřední věstník Evropské unie (OJEU) formou odkazů na evropské harmonizované normy. Co harmonizovaná norma, to výrobek. Aktuální seznam výrobků zde.

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. se na tyto výrobky označované CE nevztahuje.

Naši specialisté Vám ušetří čas při rozhodování, zda při uvádění vyráběného nebo dováženého výrobku na trh postupovat dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. nebo dle nařízení EU č. 305/2011. Obraťte se na ně!

Technické požadavky na stavební výrobky označované CE stanoví evropské harmonizované normy (hEN) ve formě základních charakteristik výrobků a souvisejících vlastností, které uvádí příloha ZA 1 (ZB1) harmonizované normy. Požadavky na vlastnosti výrobků stanoví harmonizované normy formou volitelných tříd a úrovní. Výrobce si sám určí hodnoty vlastností výrobku a tomu odpovídající třídy nebo úrovně a tím definuje typ výrobku. Požadavky jsou dány rozmezím minimální a maximální hodnoty vlastnosti odpovídající příslušným třídám nebo úrovním, výjimečně mezní hodnotou, to je jedinou hodnotou platnou pro celou Evropu.

Posouzení a ověření stálosti vlastností provádí výrobce / dovozce sám nebo v součinnosti s oznámeným subjektem (notifikovanou osobou) v souladu se systémem posuzování. Úkoly pro výrobce a oznámený subjekt stanoví harmonizovaná evropská norma v příloze ZA (ZB), tedy kdo výrobek zkouší, posuzuje a schvaluje řízení výroby.
Označení CE musí být připojeno k většině stavebních výrobků vyráběných nebo dovážených do EU a to i k výrobkům vyráběných pouze pro jejich dodávání na český trh. Označení (štítek) CE je pouze informací o tom, že výrobce zajistil provedení požadovaných zkoušek výrobku a vydal prohlášení o vlastnostech.
Zásady a obsah označení CE stanoví Nařízení (EU) č. 305/2011.
Obsah označení CE se musí shodovat s prohlášením o vlastnostech daného typu výrobku.
K označení CE se doplní:

 • dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení připojeno
 • název a sídlo výrobce nebo identifikační značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména či firmy a adresy výrobce
 • jedinečný identifikační kód typu výrobku
 • referenční číslo prohlášení o vlastnostech
 • úrovně nebo třídy vlastností uvedených v prohlášení
 • odkaz na použitou harmonizovanou technickou specifikaci (harmonizovanou normu)
 • případně identifikační číslo oznámeného subjektu
 • zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné harmonizované technické specifikaci (harmonizované normě)

Obsah označení CE je závazný a nahrazuje ustanovení harmonizovaných norem, které se ještě odkazují na neplatnou Směrnici č. 89/106/EHS.

Prohlášení o Vlastnostech výrobku (PoV), Declaration of Performance (DoP) je dokument, ve kterém výrobce uvádí ověřené vlastnosti typu výrobku, které chce publikovat. Výrobce je povinen poskytnout odběrateli prohlášení o vlastnostech v elektronické podobě např. na svých webových stránkách, na vyžádání musí prohlášení dodat s výrobkem v tištěné podobě. Jaké zkoušky a činnosti musí výrobce zajistit, aby mohl prohlášení vypracovat a tím řádně výrobek označit CE a prodávat, stanoví příslušná harmonizovaná norma výrobku. Obsah prohlášení o vlastnostech a pravidla jeho poskytování stanoví Nařízení (EU) č. 305/2011.

Prohlášení o vlastnostech uvádí vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám výrobků a musí obsahovat:

 • odkaz na typ výrobku, pro který bylo prohlášení o vlastnostech vypracováno
 • systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků
 • referenční číslo a datum vydání harmonizované normy nebo evropské technické posouzení, které bylo použito pro posouzení každé základní charakteristiky
 • případně referenční číslo použité specifické technické dokumentace a požadavky, o nichž výrobce prohlašuje, že je výrobek splňuje
 • zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi
 • seznam základních charakteristik, jak jsou stanoveny v těchto harmonizovaných technických specifikacích pro zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená v prohlášení
 • vlastnosti alespoň jedné ze základních charakteristik stavebního výrobku významných pro zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená v prohlášení
 • kde to přichází v úvahu, vlastnosti stavebního výrobku vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem, v případě potřeby na základě výpočtu ve vztahu k jeho základním charakteristikám
 • vlastnosti těch základních charakteristik stavebního výrobku, které se vztahují k zamýšlenému použití nebo zamýšleným použitím, s přihlédnutím k ustanovením týkajícím se zamýšleného použití nebo zamýšlených použití tam, kde hodlá výrobce stavební výrobek uvést na trh
 • pro základní charakteristiky uvedené na seznamu, u nichž není v prohlášení žádná vlastnost, se uvedou písmena „NPD“ (No Performance Determined)
 • bylo-li pro výrobek vydáno evropské technické posouzení, vlastnosti vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem stavebního výrobku ve vztahu ke všem základním charakteristikám obsaženým v odpovídajícím evropském technickém posouzení

Naši specialisté Vám ušetří čas se studiem nařízení EU č. 305/2011 včetně jeho četných změn a zjišťování povinností výrobců, dovozců nebo distributorů stavebních výrobků při jejich uvádění nebo dodávání na trh. Obraťte se na ně!


Naše notifikovaná osoba / Oznámený subjekt č. 1516 nabízí

všem výrobcům a dovozcům stavebních výrobků:

 • počáteční inspekce řízení výroby ve výrobním závodě s vydáním Osvědčení řízení výroby
 • průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby s vydáním zprávy o dozoru
 • posouzení vlastnosti na základě zkoušky nebo výpočtu, nebo zjednodušené dokumentace stavebního výrobku
 • zkoušky stálosti vlastností výrobku s vydáním protokolu o posouzení vlastností výrobku
 • provedení potřebných úkonů pro řádné uvedení nebo dodávání stavebních výrobků na trh a označení CE, včetně vypracování podkladu pro vystavení prohlášení o vlastnostech a návrhu štítku CE
 • dokumenty vydáváme v jazycích států EU, tak aby mohly být přiloženy k výrobku při jejich distribuci do zemí určení
 • cílem našeho Oznámeného subjektu č. 1516 je rychlost a kvalita prováděných prací
 • provádíme posuzování a ověřování stálosti vlastností případně i včetně zkoušek nebo prověřování řízení výroby prováděné výrobcem jako akreditované služby
 • zkoušky a zjištění při povinném posuzování shody využíváme při dobrovolné certifikaci výrobků ke specifickým požadavkům TKP, TP, SBBK, SJ-PK MD ČR a požadavkům investorů, s vydáním certifikátu výrobku naším akreditovaným certifikačním orgánem pro výrobky
 • provedeme nezávislé auditní zkoušky nebo inspekci vad a poruch na stavbě při reklamaci Vašich výrobků s možným vypracováním odborného posudku nebo znaleckého posudku
 • poskytujeme informační servis o změnách a nových harmonizovaných normách, a změnách a opravách Nařízení EU č. 305/2011, popřípadě národních předpisů
 • nabízíme možnost kombinace certifikace / dozoru systému managementu kvality dle ISO 9001 s prověřováním systému řízení výroby nebo výkonem dozoru

Naše kompetence

Posuzování a ověřování vlastností vybraných výrobků, nebo řízení výroby, může provádět pouze oprávněný Evropskou komisí registrovaný subjekt, to je Notifikovaná osoba = Oznámený subjekt.

Naše společnost je registrovaná Evropskou komisí pod číslem 1516 a je kompetentní organizace k posuzování a zkoušení stavebních výrobků označovaných CE. Rozsah působnosti našeho OS 1516.

Ke stažení

Žádost o zkoušení a ověřování výrobků – přihláška k posuzování a ověřování stálosti vlastností
Žádost o osvědčení řízení výroby dle EN 1090-1 – žádost o činnost OS 1516 vedoucí k označení CE

Přihlášku nebo žádost zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

Související předpisy

Nařízení EU č. 305/2011 publikované v OJEU v české verzi Prováděcí nařízení komise EU č. 1062/2013 stanovující formát evropského technického posouzení pro stavební výrobky

Změny EU č. 305/2011 provedené nařízením komise v přenesené pravomoci EU:
N 305/2011, změna č. 157/2014, o zpřístupňování PoV/DoP na internetové stránce výrobce
N 305/2011, změna č. 568/2014, měnící přílohu č. V – posuzování a ověřování stálosti vlastností
N 305/2011, změna č. 574/2014, měnící přílohu č. III – vzor prohlášení o vlastnostech

 

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).