Environmentální prohlášení o produktu alias EPD (Environmental Product Declaration) je dokument, který informuje o dopadu výrobku na životní prostředí během jeho životního cyklu, od vzniku až pro jeho likvidaci. EPD přináší měřitelné informace o přesném materiálovém složení produktu, o spotřebě surovin a energie v jednotlivých fázích životního cyklu produktu (výrobku nebo služby) a míře příspěvku (produkce emisí) k okyselování půdy a vody, eutrofizaci vod, poškozování ozónové vrstvy, skleníkovému efektu, tvorbě fotochemických oxidantů. Klientovi jsou tak poskytnuty objektivní informace o základních (technických) vlastnostech produktů, a zároveň také o environmentálním profilu produktů, což mu umožňuje začlenit do rozhodování o volbě produktu i jeho environmentální aspekty, především velikost negativních příspěvků k výše zmíněným environmentálním problémům.

Pouze nezávisle ověření EPD, např. naším certifikačním orgánem pro EPD, je možné veřejně publikovat, používat pro komunikaci mezi producentem a zákazníkem – B2C.

Nezávisle ověřené EPD je určeno pro všechny producenty bez rozdílů jejich zaměření a velikosti, kteří chtějí veřejně prezentovat environmetální vlastnosti výrobků (B2C).

Nezávisle ověřené EPD je určeno pro všechny typy producentů bez rozdílů jejich zaměření a velikosti. Nezávisle ověřené EPD je vhodným nástrojem pro všechny producenty, které chtějí snížit environmentální dopady své produkce, optimalizovat své výrobní procesy a produkty, a prezentovat svým zákazníkům environmentální stránku produktu. Prostřednictvím nezávisle ověřeného EPD producenti zvyšují svou konkurenceschopnost a získávají nové tržní příležitosti.

Ověření EPD je proces, kdy nezávislá organizace (třetí strana) prověří na místě, že producent ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 14025 a dalších řídících dokumentů zpracoval EPD pro svůj/své produkt/y.

Ověření EPD umožňuje producentovi veřejně prezentovat výstupy EPD. Producent tak zvyšuje svoji hodnotu a prestiž na trhu a stane se důvěryhodným partnerem. V zahraničí organizace, ale i orgány veřejné správy a samosprávy, podmiňují kooperaci, dodávku díla, výrobků nebo služeb nezávisle ověřeným EPD. Naše společnost nabízí dlouholeté zkušenosti, kvalifikovaný tým expertů a množství spokojených zákazníků.

Ověření EPD může provádět pouze organizace, certifikační orgán, který je nezávislý na osobě nebo firmě požadující ověření.

Nezávislost certifikačního orgánu se obvykle dokládá akreditací, v České republice akreditaci provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. Náš certifikační orgán pro EPD je prvním akreditovaným subjektem pro EPD.

Přínosy nezávisle ověřeného EPD

  • zohlednění výstupů EPD v systémech komplexního hodnocení kvality budov jako SBToolCZ, LEED, BREEAM a další
  • výstupy EPD budou předmětem naplnění 7. základního požadavku n stavby dle nařízení CPR v harmonizovaných technických specifikacích
  • umožnění veřejné prezentace environmetálních vlastností výrobků – B2C
  • veřejné prokázání environmentální odpovědnosti producenta
  • nová a zároveň jiná informace o produktu
  • vstup na nové trhy, získání nových zakázek
  • prezentace environmetálních vlastností v mezinárodních databázích, např. ENVIRONDEC
  • potenciál snižování nákladů za spotřebu energií, materiálů a surovin
  • potenciál snižování produkce odpadů a emisí
  • omezování dopadů na životní prostředí
  • podklad pro inovaci produktu a Eko-design
  • existence normových pravidel pro zpracování EPD znamená obecnou srozumitelnost dokumentu
  • údaje v EPD jsou jednoduše databázově zpracovatelná
  • EPD, jako souhrn environmetálních vlastní produktu, je předurčen pro veřejnou komunikaci a může být součástí obchodních podmínek

Náš Certifikační orgán pro EPD nabízí

 • konzultaci, v případě záměru klienta zpracovat studii LCA a EPD
 • ověření EPD nezávislou třetí stranou
 • registraci EPD v národním systému CENIA i mezinárodním systému environmentálního značení např. ENVIRONDEC
 • registraci EPD v katalogu stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí ENVIMAT
 • naším cílem je rychlost a kvalita prováděných prací
 • jsme mezinárodně registrovanou nezávislou organizací pro ověřování EPD
 • provedení kritického přezkoumání LCA
 • v návaznosti na členství naší organizace v CENDECu zajištění cenově výhodné registrace v mezinárodní databázi ENVIRONDEC
 • vydání EPD v cizích jazycích

Ověřené EPD

Ověřené EPD produktu naším akreditovaným orgánem pro EPD je důvěryhodným a mezinárodně uznávaným dokumentem osvědčujícím že produkt je v souladu s požadavky řídících dokumentů a norem, a bylo nezávisle ověřeno třetí stranou.

Námi ověřené EPD lze veřejně publikovat a uplatnit bez omezení pro marketingové účely na národní a mezinárodní úrovni.

Platnost Ověřeného EPD je běžně 3 roky, pokud není v souvisejících řídících dokumentech stanoveno jinak.

Na Ověřeném EPD jsou uvedeny produkty, na který se Osvědčení vztahuje, tedy výrobky nebo procesy, které byly ověřovány.

Ověřené EPD lze vydat v cizojazyčných verzích.

Náš certifikační orgán pro EPD doposud nezávisle ověřil tato EPD:

Firma Produkt Platnost EPD
Skanska Asfalt s.r.o. Asfaltová směs typ:
– ACP 16
– ACP 16 + R
– ACP 22
– ACP 22 + R
9.8.2021
9.8.2021
9.8.2021
9.8.2021
CIDEM Hranice a.s.,
divize CETRIS
Cementotřískové desky CETRIS® 12.10.2020
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s, divize WEBER Suché stavební směsi 30.9.2020
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Pálené cihly 7.9.2020
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize RIGIPS Sádrokartonové desky:
– RF 12.5mm RIGIPS – fire protection plasterboard
– RB 12.5mm RIGIPS – standard plasterboard
– RBI 12.5mm RIGIPS – wet areas plasterboard

31.3.2020
31.3.2020
31.3.2020
Xella CZ s.r.o. Pórobetonové tvárnice Ytong 13.11.2019
Skanska a.s. Lehký obvodový plášť pro Corso Court, Praha
Lehký obvodový plášť pro Autosalon Klokočka, Praha
31.10.2020
18.7.2019
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s, divize ISOVER Izolace z expandovaného polystyrenu:
– Isover EPS Greywall
– Isover EPS 70F 100mm
Izolace z minerální vlny:
– Isover LAM 50
– Isover MAXIL
– Isover NF 333
– Isover ORSIK ORSET
– Isover S
– Isover T-N T-P
– Isover TOPSIL
– Isover UNI-AKU
– Isover TF PROFI 120mm

3.11.2020
2.3.2018

3.11.2020
3.11.2020
3.11.2020
3.11.2020
3.11.2020
3.11.2020
3.11.2020
3.11.2020
2.3.2018
Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Epoxidové pryskyřice 8.7.2017
Rockwool a.s. Izolace z kamenné vlny 1.8.2016
Holcim (Česko) a.s. Portlandský cement
Pojiva
28.6.2016
28.6.2016
Fatra a.s. Homogenní PVC podlahové krytiny
Heterogenní PVC podlahové krytiny
Homogenní hydroizolační fólie
Heterogenní hydroizolační fólie
27.5.2016
27.5.2016
27.5.2016
27.5.2016
Svaz výrobců cementu ČR Český cement 28.2.2015
KB BLOK Systém s.r.o. Betónové tvarovky 1.7.2012

Naše certifikační značka Ověřené EPD

certifikační značkaCertifikační značka je nástrojem jednoduché a rychlé komunikace, který umožňuje producentovi prezentovat nezávisle ověřené environmentální prohlášení o produktu vůči svým zákazníkům. Certifikační značka „Ověřené EPD“ umožňuje propagaci produktu s certifikovaným EPD. Certifikační značka deklaruje, že produkce certifikované organizace je prováděna řízeným procesním způsobem, který prokazatelně vede k vyšší environmentální kvalitě produktu.

 • jako marketingový nástroj je plně využitelná na dopisní papíry, propagační materiály, webovou prezentaci, potisk vozidel, apod.
 • podpora image produktů a producentů
 • efektivní prezentování nezávisle ověřeného EPD pro produkt
 • konkurenční výhoda

Smlouvu na užívání certifikační značky může organizace uzavřít kdykoli v průběhu platnosti Ověření EPD.

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro produkty (výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3013 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k ověření EPD – první i opakované ověření EPD

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

V případě, že společnost zvažuje zpracování LCA, popř. EPD, ukazuje se jako výhodné konzultovat s certifikačním orgánem před zahájením zpracování:

 • účel LCA či EPD
 • vymezení produktu, např. skupiny výrobků
 • vymezení programu a příslušného PCR
 • upřesnění deklarované jednotky, hranic systému
 • upřesnění rozsahu předkládaných informací, studie LCA

Podmínkou pro zahájení vlastního procesu ověřování je převzetí následujících dokumentů v písemné popř. elektronické podobě: environmentální prohlášení o produktu; studie LCA produktu; popř. dokumentace, která byla použita při zpracování LCA produktu; prohlášení o úplnosti a správnosti předložených dokumentů a údajů.

Ověřování je zahájeno okamžikem, kdy certifikační orgán obdrží kompletní vstupní podklady. Posouzení ukončené ověřením environmentálního prohlášení provede ověřovací tým (ověřovatel a technický expert) nejprve v sídle certifikačního orgánu:

 • posouzení úplnosti náležitostí předložených dokumentů
 • posouzení LCA studie
 • posouzení shody předložených dokumentů s požadavky Product Category Rules – PCR, pokud jsou schváleny. Pokud PCR schváleny nejsou, postupuje se dle vnitřního předpisu CO a jedná se o předběžnou certifikaci s platností na jeden rok
 • posouzení shody s požadavky na obsah environmentálního prohlášení o produktu (identifikace produktu, povinné náležitosti v prohlášení o environmentálním profilu produktu, kvalit a přesnost doplňkových environmentálních informací ad.)

Posouzení podkladů a podmínek provede ověřovací tým v místě u žadatele (výroba, poskytování služby aj.) např.

 • kvalita a přesnost podkladů a vstupních údajů pro LCA, popř. LCI; podpůrných informací
 • průběh výroby nebo poskytování služby; úplnost vstupů a výstupů
 • zjištění, zda metody použité pro vypracování LCA jsou v souladu se stanovenými požadavky (způsob provedení výpočtů a jejich soulad s pravidly výpočtu stanovenými v PCR ad.)
 • věrohodnost, kvalita a přesnost údajů založených na LCA
 • správnost, přesnost, úplnost údajů uvedených v environmentálním prohlášení, zda tyto informace nejsou zavádějící (včetně doplňkových informací)

Rozhodnutí o ověření představuje celkové zhodnocení procesu ověřování. Výstupní dokumenty mohou být:

 • ověření environmentálního prohlášení o produktu a ověřené environmentální prohlášení o produktu
 • předběžně certifikované environmentální prohlášení o produktu

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde.

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).