Certifikační systém pro udělování značky shody „Osvědčeno pro stavbu“ je koncipován jako dobrovolný otevřený certifikační systém stavebních výrobků, v rámci kterého je posuzována vhodnost stavebních výrobků ve smyslu zákona č. 183/2007 Sb. a dalších technických předpisů pro stavby. Certifikační systém pro udělování značky shody „Osvědčeno pro stavbu“ je provozován jako nediskriminační systém otevřený stavebním bez ohledu na původ výrobků, místo jejich výroby. Správcem a provozovatelem certifikačního systému „Osvědčeno pro stavbu“ je Svaz zkušeben pro výstavbu.

Technické požadavky stanoví Technické pokyny. Při tvorbě nových technických pokynů Svaz zkušeben pro výstavbu spolupracuje se zástupci zainteresovaných orgánů státní správy (zejména MPO, ÚNMZ, MMR, MZd, MPSV, MŽP, MD) a se zástupci profesních sdružení, např. ČKAIT, SPS ČR.

V případě, že je technická specifikace výrobku je popsána harmonizovanými normami, nebo určenými normami, jsou tyto normy základem technických pokynů. Tvorba technických pokynů vychází z předpokladů:

 • splnění všech požadavků v harmonizované sféře, tj. všech požadavků uvedených v Příloze ZA harmonizovaných norem
 • splnění všech požadavků v regulované sféře České republiky dle nařízení vlády a technických předpisů
 • mimo regulovanou a harmonizovanou oblast splnění požadavků obecné bezpečnosti

Součástí technických pokynů je stanovení rozsahu dalších požadavků, jejich úrovní, technických a technologických omezení apod. podle požadavků rezortů a profesních sdružení.

Pravidla pro používání a správu značky „Osvědčeno pro stavbu“, která jsou veřejně dostupná na internetových stránkách Svazu zkušeben pro výstavbu, popisují zejména následující základní parametry dobrovolného certifikačního systému stavebních výrobků:

 • předmět posuzování shody
 • všeobecné požadavky
 • provedení a principy používání značky
 • tvorba technické specifikace na základě technických pokynů
 • certifikační postup vychází z aplikace postupů posuzování shody podle NV č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • podmínky vystavení licence
 • práva a povinnosti držitele licence pro používání značky
 • práva a povinnosti vlastníka značky a certifikačního orgánu
 • platnost licence (2 roky)
 • prodloužení licence
 • monitorování používání značky

Opatření v případě neshody (pozastavení platnosti licence, odstoupení od licence, odebrání licence, odvolací pravidla) aj.

Posuzujeme stavební výrobky pro značku „Osvědčeno pro stavbu“

 • naším cílem je rychlost a kvalita prováděných prací
 • úplné zajištění činností (úkolů) výrobců / dovozců při uvádění výrobků na trh, včetně vypracování podkladu pro vydání prohlášení o vlastnostech resp. prohlášení o shodě
 • informační servis o změnách technických požadavků na stavební výrobky, změnách určených technických norem a právních předpisů
 • provádění kombinovaných auditů ISO 9001 společně s inspekcemi řízení výroby v rámci počáteční inspekce, nebo dozoru vykonávaným naší AO 227, resp. OS 1516

Značka Osvědčeno pro stavbu

Značka má především poskytnout všem subjektům dotčeným stavebním řádem objektivní informaci, že stavební výrobek se značkou „Osvědčeno pro stavbu“ je vhodný pro zabudování do stavby na území České republiky.

Značka potvrzuje že:

 • stavební výrobky uvedené na trh mají vlastnosti ověřené v souladu s požadavky stavebního zákona a úroveň jejich ověření odpovídá výrobkům obdobného určeného použití
 • vlastnosti stavebního výrobku uváděného na trh v souladu s požadavky NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, splňují požadavky ve smyslu § 13a tohoto NV
 • vlastnosti stavebního výrobku uváděného na trh s označením CE a jejich úrovně a třídy odpovídají požadavkům stavebního zákona a technických předpisů ČR a jsou vhodné pro použití ve stavbách v ČR v souladu se svým určeným použitím
 • vlastnosti stavebního výrobku uváděného na trh podle jiných předpisů (např. zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků) a jejich úrovně odpovídají požadavkům stavebního zákona a technických předpisů ČR a jsou vhodné pro použití ve stavbách v souladu se svým určeným použitím
 • stavební výrobek má ověřeny úrovně vlastností požadované účastníky stavebního procesu a nezbytné pro zajištění výsledné kvality stavby

Naše kompetence

Náš certifikační orgán pro výrobky je pověřený k činnostem v certifikačním systému pro udělování licence pro používání značky „Osvědčeno pro stavbu“ od doby založení tohoto certifikačního systému, to je od roku 2008. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Žádost ke stažení

Žádost o licenci Osvědčeno pro stavbu – žádost o osvědčení stavebního výrobku.

Žádost zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

a) Podání žádosti (pro každý výrobek nebo rozměrovou řadu s předepsaným účelem použití)

b) Přezkoumání a evidence žádosti

 • registrace, kontrola dokumentace, doplnění
 • volba technického pokynu (existuje-li), případně vytvoření a odsouhlasení nového
 • technického pokynu
 • stanovení ceny zahrnující: roční poplatek za licenci; cenu za odběr vzorků, veškeré analýzy; zkoušky a hodnocení; cenu za kontrolu kvality ve výrobě nebo skladu / inspekci výrobní šarže; cenu za tvorbu technického pokynu, je-li to nutné; cenu za vydání certifikátu výrobku; odhad předběžné ceny za dohled

c) Posouzení dokumentace předložené žadatelem (včetně předložených výsledků posouzení shody jiným akreditovaným subjektem)

d) V případě potřeby počáteční typová zkouška vzorku, posouzení systému řízení výroby, inspekce výrobní šarže (návštěva výroby nebo skladu, odběr vzorků, namátková kontrola parametrů)

e) Přezkoumání splnění specifikovaných požadavků

f) Rozhodnutí o vydání certifikátu a licence: návrh licenční smlouvy s upřesněním plateb; vydání certifikátu; právo vzniká podpisem licenční smlouvy a úhradou poplatků

g) Dohled

 • inspekční návštěvy
 • zkoušky vzorků stavebních výrobků se značkou „Osvědčeno pro stavbu“ odebraných na trhu

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).