Přemýšlíte, jak zvýšit konkurenceschopnost vyráběných a dodávaných výrobků?

Ucházíte se o veřejné zakázky nebo subdodávky např. pro stavby ŘSD nebo SŽDC, kde jsou na stavební výrobky kladeny individuální technické požadavky např. dle TKPTKP MD ČR, TP nebo kde je požadován doklad o způsobilosti k provádění / montáži konstrukcí dle požadavků TKP nebo ČSN např. dle ČSN EN 1090-2+A1 ČSN 73 2603 apod.?

Vyžaduje odběratel, nebo investor prokázat, že Váš výrobek označený CE vykazuje specifické vlastnosti dle požadavků investora nebo projektanta?

Nevíte, jak zvýšit konkurenceschopnost dodávaných výrobků? Prokažte splnění požadavků důvěryhodným a nesporným posouzením třetí stranou s doložením certifikátu výrobku od našeho akreditovaného certifikačního orgánu č. 3013.

Osvědčování a certifikace výrobků

Pro zvýšení konkurenceschopnosti a prokázání vhodnosti dodávaných stavebních výrobků pro použití ve stavbách je výhodné prokázat vlastnosti výrobků nezávislými zkouškami a certifikátem osvědčující vlastnosti výrobků nutných pro návrh a použití výrobků ve stavbě v českých klimatických podmínkách, viz § 156 zákona č. 183/2006 Sb.

Základním hlediskem dobrovolné certifikace je skutečnost, že na většinu stavebních výrobků se dnes již vztahují harmonizované normy a výrobce / dovozce tak provádí určení typu výrobku a posouzení a ověření stálosti vlastností dle nařízení (EU) č. 305/2011. Jsou posuzovány pouze vlastnosti ve vztahu k základním charakteristikám, které obvykle nezahrnují základní užitné vlastnosti výrobků (tolerance rozměrů, rovinnost, apod.), ale ani parametry životnosti, stálosti vlastností nebo bezpečnosti při užívání, nehledě na skutečnost, že:

 • pro výrobce je plně postačující pro určení typu výrobku prohlásit při uvedení výrobku na trh pouze jednu vlastnost
 • nezávislá laboratoř oznámeného subjektu provádí mnohdy zkoušení pouze vybraných vlastností, nebo je u systému 2 + a 4 nezkouší vůbec

Většina stavebních výrobků může být uvedena na trh až po splnění požadavků vyplývající z nařízení (EU) č. 305/2011, nebo z nařízení vlády č. 163/2002 Sb., provedení posouzení a ověření stálosti vlastností, nebo posouzení shody. V obou případech většinu činností (úkolů) zajišťuje výrobce / dovozce včetně zkoušení výrobků, nebo v systému 4 (N 305) nebo postupu posouzení shody 9 (NV 163) vše zajišťuje výrobce sám.

Tyto činnosti pro výrobce / dovozce zajistí akreditované útvary naší společnosti, zkušební laboratoř č. 1234 a certifikační orgán pro produkty č. 3013

 • provádění zkoušek, hodnocení výrobků, klasifikace vlastností výrobků
 • provádění počátečních zkoušek typu (ITT), nyní určení typu výrobku, posuzování systémů řízení výroby podle požadavků podle požadavků hEN
 • zajištění podkladů pro nepřímé zkoušení
 • hodnocení technické způsobilosti laboratoře výrobce
 • technická pomoc při deklaraci tříd a úrovní, výběr NPD parametrů výrobku pro specifická užití
 • školení výcvik personálu a odborné přednášky pro výrobce výrobků označovaných značkou CE; aplikace požadavků harmonizovaných norem v systémech řízení výroby
 • osvědčování výrobků a získání značky „Osvědčeno pro stavbu“ … více viz Osvědčeno pro stavbu
Technické požadavky na stavební výrobky se odvozují od zamýšleného použití výrobků ve stavbě v souladu s:

 • požadavky právního předpisu, vyhláška
 • evropská harmonizovaná norma výrobku ČSN EN
 • požadavky na typ výrobku
 • jiná technická norma (ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO, DIN, aj.)
 • technická specifikace, např. TKP
 • podniková norma výrobce, technický list výrobku
 • požadavky investora, projektanta, odběratele, finálního výrobce, např. výrobce ETICS

Certifikace procesů

Na beton pro ukládání na místě, nebo na beton pro výrobu betonových výrobků určený pro realizaci zakázek pro MD ČR stanoví specifické technické požadavky Kapitola 18 TKP MD ČR. Posuzujeme specifické požadavky na výrobu betonu a ověřujeme, zda výrobky určené pro použití ve stavbách pro ŘSD splňují investorem stanovené požadavky. Výsledkem je inspekční zpráva výroby betonu nebo certifikát betonových výrobků k požadavkům kapitoly 18 TKP MD ČR.

Přínos a efekt certifikace: možnost účasti ve výběrových řízeních Ministerstva dopravy ČR, možnost dodávat pro stavby zadávané Ministerstvem dopravy, možnost dodávat beton pro výrobce prvků pro zakázky Ministerstva dopravy. Důvěryhodný doklad o způsobilosti firmy k výrobě betonu pro stavby a výrobky pro stavby ŘSD.

Dobrovolnou certifikaci provádíme zvlášť, nebo souběžně s povinným posuzováním řízení výroby kovových konstrukčních dílců dle EN 1090-1+A1. Na provádění / montáž ocelových konstrukcí (dříve staveništní montáž) stanoví technické požadavky ČSN EN 1090-2+A1, případně ČSN 73 2603 nebo i TKP 19 SŽDC a ŘSD platné pro ocelové mosty a konstrukce ve správě SŽDC nebo ŘSD.

Přínos certifikace: možnost účasti na výběrových řízeních, dodávkách nebo subdodávkách dodavatelů pro ŘSD nebo SŽDC

… více viz Osvědčeno pro stavbu

Certifikace jakosti při tavném svařování dle ISO 3834je určena pro všechny výrobce stavebních kovových konstrukcí a strojírenských výrobků, kde se vyžadují konstrukční svary, požadavky na bezpečnost výrobků apod.

Dobrovolnou certifikaci provádíme zvlášť, nebo souběžně s povinným posuzování výroby kovových dílců dle ČSN EN 1090-1+A1 nebo i souběžně s certifikací montáže ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2+A1.

Přínos certifikace: Prokazuje zavedený systém řízení jakosti při tavném svařování kovů, který musí splnit každý výrobce ocelových nebo hliníkových konstrukcí jako jeden z klíčových požadavků ČSN EN 1090-2+A1, ČSN EN 1090-3 resp. ČSN EN 1090-1+A1 a každý výrobce, který chce prokázat nezávisle ověřenou a dozorovanou způsobilost při tavném svařování kovových materiálů.

…více viz Svařování výrobků, ISO 3834

Certifikace procesu svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí dle ČSN EN 15085-2 je určena pro všechny výrobce a opravny kolejových vozidel a dodavatele komponent vyráběných pomocí tavného svařování kovových materiálů.

Dobrovolnou certifikaci provádíme zvlášť nebo souběžně s certifikací jakosti procesů svařování dle ISO 3834 nebo/i s prováděním (montáží) ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-1+A1.

Přínos certifikace: Prokazuje zavedený systém řízení jakosti při svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí, který musí provozovat každý výrobce nebo dodavatel svařovaných celků, pokud je stanoveno drážním úřadem.

…více viz Kolejová vozidla – EN 15085-2

Náš certifikační orgán pro výrobky a procesy nabízí

Ověřování vlastností a dobrovolnou certifikaci stavebních výrobků:

 • ke specifickým požadavkům TKP, TP, SBBK, k požadavkům pro návrh a použití výrobků ve stavbě, požadavkům investorů, dodavatelů, projektantů
 • k technické specifikaci výrobce, podnikové normě, technickým listům výrobků, včetně výrobků pro technická zařízení budov
 • schvalování a dozor systémů řízení výroby výrobků (SŘV/FPC) kde tato činnost je v povinnostech výrobce (neprovádí Autorizovaná osoba / Oznámený subjekt)

Počáteční inspekci, posuzování a dobrovolnou certifikaci procesů:

 • svařování kovových výrobků, dílců a konstrukcí dle ISO 3834-2,-3,-4 a kolejových vozidel ČSN EN 15085-1
 • montáže ocelových konstrukcí k požadavkům EN 1090-2, popř. ve spojení s ČSN 73 2603
 • výroby betonu dle požadavků kapitoly 18 TKP MD ČR

Školení výcvik personálu a odborné přednášky pro výrobce výrobků označovaných značkou CE; aplikace požadavků harmonizovaných norem v systémech řízení výroby

Komplexní technickou pomoc výrobcům stavebních výrobků při uvádění výrobků na trh samostatně, nebo souběžně s činností AO 227, nebo OS 1516

 • naším cílem je rychlost a kvalita prováděných prací
 • úplné zajištění činností (úkolů) výrobců / dovozců při uvádění výrobků na trh, včetně vypracování podkladu pro vydání prohlášení o vlastnostech resp. prohlášení o shodě
 • informační servis o změnách technických požadavků na stavební výrobky, změnách určených technických norem a právních předpisů
 • provádění kombinovaných auditů ISO 9001 společně s inspekcemi řízení výroby v rámci počáteční inspekce, nebo dozoru vykonávaným naší AO 227, resp. OS 1516

Certifikát výrobku / procesu

Certifikace výrobku je důvěryhodným dokumentem vydaným akreditovaným certifikačním orgánem osvědčující, že výrobek nebo proces je v souladu s technickými požadavky na certifikaci to je deklarací výrobce, s požadavky technických norem a právních předpisů specifickými požadavky TKP, TP, SBBK apod.

Naše certifikační značka

Certifikační značka je nástrojem jednoduché a rychlé komunikace, kterou výrobce / dovozce / dodavatel pomáhá zákazníkovi v rychlé orientaci mezi výrobky v rámci nabídky a poptávky a sděluje Vašim klientům a veřejnosti, že výrobek byl nezávisle odzkoušen a posouzen k technickým požadavkům a certifikován.

 

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro produkty (výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3013 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k Osvědčení o akreditaci.

Náš certifikační orgán pro výrobky je pověřený k činnostem v certifikačním systému pro udělování licence pro používání značky „Osvědčeno pro stavbu“

Ke stažení

Žádost o certifikaci / ověření shody výrobků – žádost o činnost AO č. 227
Přihláška k certifikaci procesu svařování – ISO 3834
Přihláška k certifikaci jakosti při svařování kolejových vozidel – ČSN EN 15085-2
Žádost o licenci Osvědčeno pro stavbu

Přihlášku či žádost zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

a) Podání žádosti
Žádost o certifikaci výrobku / procesu se podává písemně zasláním vyplněné žádosti poštou nebo elektronicky zasláním naskenované žádosti na adresu info@vups.cz.

b) Přezkoumání žádosti a registrace žádosti
Hodnotitel certifikačního orgánu prověří žádosti, a pokud nejsou v žádosti shledány žádné formální nebo věcné nedostatky, zašle COV žadateli dopis potvrzující přijetí žádosti.

c) Příprava na hodnocení
Hodnotitel pro certifikovaný výrobek / proces konkretizuje certifikační postup, připraví návrh smlouvy. Po přezkoumání smlouvy je tato zaslána žadateli. Další postup certifikace je vázán na zaplacení smluvní zálohy.

d) Hodnocení výrobku / procesu

 • Hodnocení výrobků provede COV v rozsahu uzavřené smlouvy a podle kritérií odpovídajícím způsobu užití a funkci výrobku ve stavbě, popř. druhu procesu
 • Odběr zkušebních vzorků, provedení zkoušek a inspekcí
 • Prověření jakosti u výrobce, popřípadě dovozce certifikovaného výrobku, byla-li tato činnost předmětem smlouvy, specifikace neshod a prověření nápravných opatření
 • Vyhodnocení zkoušek a inspekcí, sumarizaci nálezů. Je-li výsledek zkoušky nebo inspekce takový, že vede k prokázání neshody s požadavky certifikace, zašle se k vyjádření žadateli se specifikací na opakování zkoušky. Na základě vyjádření žadatele se provádí opakované zkoušení výrobku. K hodnocení certifikovaného výrobku využívá hodnotitel i zahraničních zkušebních nálezů
 • V případě zjištěné neshody, pokud žadatel prokáže, že přijal opatření k nápravě ke splnění všech požadavků ve stanovené lhůtě, COV zopakuje jen nezbytné části původního postupu

e) Protokoly o certifikaci
Protokol z prověrky systému jakosti je zprávou o hodnocení shody systému jakosti s požadavky certifikace a uvádí specifikaci neshod a přijatých nápravných opatření, je zprávou o hodnocení certifikovaného výrobku / procesu. Protokol obsahuje všechna zjištění vedoucí k prokázání shody s požadavky certifikace.

f) Rozhodnutí o certifikaci
Rozhodnutí o certifikaci výrobku provádí vedení COV. Před předáním příslušného rozhodnutí o certifikaci musí být na straně COV prohlášení žadatele / dodavatele, že bude důsledně plnit povinnosti vyplývající z certifikace a uhrazena faktura za provedenou činnost ve smyslu smlouvy.

g) Dozor nad certifikovaným výrobkem
dozor se provádí u opakovaně vyráběných výrobků a provádí se na základě smlouvy uzavřené mezi COV a žadatelem. Při dozoru se šetří zejména:

 • plnění požadavků technických norem popřípadě jiných technických předpisů stanovených k certifikaci výrobku
 • zajištění jakosti výrobního procesu certifikovaného výrobku, a to u výrobce, montážní firmy, příp. dalšího účastníka podílejícího se na postupné tvorbě jakosti výrobku, splnění specifických podmínek stanovených certifikátem pro výrobu, skladování, dopravu, montáž a užití certifikovaného výrobku
 • dodržování povinností či oprávnění uvedených v certifikátu v oblasti označování výrobku certifikační značkou
 • četnost dozoru bez podnětu je obvykle 1x za rok, nestanoví-li předpis jinak

h) Podání odvolání a stížnosti
Odvolání proti rozhodnutí COV nebo stížnosti proti jeho postupu může předložit dodavatel písemně vedoucímu COV ve lhůtě do 30 dnů od obdržení zprávy nebo rozhodnutí COV.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).