Metodika, jako produkt výzkumu nebo vývoje, je předpisem pro pracovní novátorský postup, vypracovaný tak, aby jeho uživatelé při jeho dodržení získali reprodukovatelný výsledek. Certifikovaná metodika je metodika ověřená nezávislým subjektem a na základě kladných ověření schválena a doporučena pro využití v praxi. Potvrzením o kladném ověření je vydání certifikátu ověřené metodiky. Certifikovanou metodiku ověřenou nezávislým subjektem, využívají programy na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků vyhlašovanými různými institucemi, jako jeden z hodnocených výsledků projektů (např. výsledek typu N „Nmet“).

Dlouhodobé programy a jednotlivé výzvy k podání projektů vypisuje TAČR – Technologická agentura ČR, jednotlivá ministerstva a další instituce. Podmínkou nebo hodnotícím kritériem projektu je potvrzení kompetentního certifikačního orgánu o budoucí certifikaci metodiky dle struktury databáze RIV.

Oslovte nás, rádi se seznámíme s tématem, na kterém chcete pracovat a pokud bude spadat do oblasti naší kompetence a vystavíme Vám potvrzení pro druh výsledku certifikovaná metodika.

Certifikace metodik je určena všem subjektům zabývajícím se výzkumem nebo vývojem, zejména vysokým školám, výrobním podnikům, výzkumným organizacím. Metodika předložená k hodnocení, schválení a certifikaci může být výsledkem spolupráce organizací s různým zaměřením. Certifikací metodiky získá její autor potvrzení vydané nezávislým orgánem o věcné a formální správnosti, reprodukovatelnosti postupů, jejích výsledků a novosti z hlediska platných norem a předpisů.
Certifikovaná metodika je nástrojem pro zavedení výsledků vývoje, výzkumu, nových poznatků a zkušeností do praxe. Předmětem metodiky mohou být nové nebo inovované zkušební postupy, aplikace nových zkušebních zařízení a přístrojů, inovované postupy výroby, aplikace nových technologií, materiálů ve výrobě stavebních hmot a výrobků, využití druhotných surovin apod.

Nabízíme ověření a certifikaci metodik

Certifikaci metodik v oblasti stavebnictví a příbuzných oborech provádí nezávislý subjekt posuzování shody, s využitím postupů certifikačního orgánu provádějícího certifikaci produktů, akreditovaného dle ISO/IEC 17065 a zkušební laboratoře akreditované dle ISO/IEC 17025.

Ověřujeme validitu podkladů použitých pro její zpracování, novost uvedeného postupu, relevantní uplatnění technických norem, validaci postupu apod.

  • zapojení do některého z vyhlášených národních nebo mezinárodních programů podporovaných z veřejných prostředků, kde je požadavkem nebo hodnoceným výsledkem certifikovaná metodika
  • zhodnocení výsledků vývoje, zkušeností a znalostí a jejich zavedení do praxe
  • navázání spolupráce různě zaměřených organizací

Certifikát metodiky

Certifikát metodiky je důvěryhodným dokumentem vydaným mezinárodně uznávaným a odborným certifikačním orgánem osvědčujícím jeho věcnou a formální správnost, srozumitelnost, jednoznačnost, reprodukovatelnost uvedených postupů a výsledků a novost metodiky z hlediska platných norem, předpisů a postupů.

Naše kompetence

Mezinárodně uznávaný certifikační orgán akreditovaný dle ČSN EN ISO/IEC 17065 Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby“ s využitím akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 „Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří“, tam kde ověření metodiky se akreditace uplatní.

Přihlášky k certifikaci metodiky

Přihlášku zasíláme na základě předcházející komunikace s žadatelem, nebo vydaného potvrzení o certifikaci metodiky.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).