Vyrábíte ocelové nebo hliníkové konstrukční (nosné) dílce pro stavby, které jsou na stavbě montovány a následně tvoří ocelovou konstrukci? Požadavky kovové konstrukční dílce stanoví TKP 19EN 1090-2+A1ČSN 73 2603. Pak je třeba prokázat technickou způsobilost a plnění požadavků uvedených předpisů a norem předložením certifikátu.

Norma stanovuje požadavky na posouzení shody funkčních charakteristik konstrukčních ocelových a hliníkových dílců, stejně tak konstrukčních sestav uváděných na trh jako stavební výrobky, tedy výrobky určené pro stavby. Posuzují se výrobní charakteristiky i konstrukční návrhové charakteristiky a splnění požadavků na jakost svařování dle ISO 3834.

Norma se vztahuje pro sériově a kusově vyráběné konstrukční dílce a sestavy.

Výrobce vydá Prohlášení o vlastnostech a připojuje k výrobku označením CE … více viz Stavební výrobky – CE

Norma se nevztahuje např. na jeřáby, stožáry, sloupy osvětlení, svodidla a svodidlová zábradlí, nádrže, lana, na které se vztahují jiné požadavky (jeřáby) nebo evropské harmonizované normy (sloupy apod.)

Norma stanovuje technické požadavky na úroveň mechanické únosnosti a stability, použitelnosti a trvanlivosti ocelových konstrukcí, konstrukce vyrobené z výrobků válcovaných za tepla, tenkostěnné za studena tvarované prvky a výrobky z korozivzdorných ocelí. Stanoví požadavky nezávisle na typu a rozměru ocelové konstrukce (např. pozemní stavby, mosty, plnostěnné nebo příhradové dílce), včetně konstrukcí namáhaných na únavu nebo seizmickým zatížením. Požadavky jsou vyjádřeny třídami provedení EXC1(nejnižší) až EXC4.

ČSN EN 1090-2+A1 zahrnuje i požadavky na (staveništní) montáž. Specifické požadavky na montáž ocelových mostních konstrukcí stanoví ČSN 73 2603. Specifické požadavky na ocelové konstrukce staveb pozemních komunikací pro ŘSD konkretizují Technické a kvalitativní požadavky TKP 19, vydané MD ČR.

Požadavky na provádění ocelových konstrukcí se týkají především těch, které jsou navrženy podle všech částí Eurokódu EN 1993 a ocelových částí spřažených ocelobetonových konstrukcí, navržených podle všech částí Eurokódu EN 1994.

ČSN EN 1090-2 lze rovněž použít pro konstrukční oceli do S960 včetně, za předpokladu, že podmínky pro provádění jsou ověřeny kritérii spolehlivosti a jsou stanoveny další potřebné požadavky.

Norma stanovuje technické požadavky na úroveň mechanické únosnosti a stability, použitelnosti a trvanlivosti hliníkových konstrukcí. Hliníkové konstrukční díly vyráběné podle ČSN EN 1090-3 jsou určeny k zabudování do stavby jako nosné prvky.

Norma stanoví požadavky nezávisle na typu a rozměru hliníkové konstrukce a je použitelná pro konstrukce převážně staticky namáhané stejně tak jako konstrukce namáhané na únavu. Stanoví požadavky ve vztahu k třídám provedení, které jsou odvozeny od tříd následků. Zahrnuje dílce vyrobené ze základních výrobků s tloušťkou nejméně 0,6 mm a pro svařované dílce s tloušťkou nejméně 1,5 mm.

Obsahuje požadavky na provádění hliníkových konstrukcí navržených podle Eurokódů EN 1999-1-1, EN 1999-1-2, EN 1999-1-3, EN 1999-1-4 a EN 1999-1-5. Jestliže ČSN EN 1090-3 použije pro konstrukce podle jiných návrhových pravidel nebo se použije pro jiné slitiny a jiné temperování neuvedené v EN 1999, má se provést posudek vhodnosti prvků podle těchto návrhových pravidel.

Stanovuje požadavky pro přípravu povrchu před aplikací povrchové ochrany a v informativní příloze se uvádí návody pro použití povrchové ochrany.

Norma je použitelná také pro dočasné hliníkové konstrukce.

Tavné svařování kovových materiálů je používáno při výrobě mnoha výrobků od úplně jednoduchých přes složité, jako jsou třeba ocelové konstrukce, tlakové nádoby apod. ať už v dílnách a/nebo na montážích. S ohledem na zvýšené požadavky v oblasti kvality a bezpečnosti těchto výrobků je důležité zajistit, aby procesy svařování byly prováděny efektivně za využití všech vhodných nástrojů kontroly. Norma ISO 3834-2 stanovuje tzv. „vyšší požadavky na jakost“ a v případě jejich uplatnění lze prokázat shodu certifikátem kvality v rámci systému podle požadavků ISO 9001. ve spojení s ISO 3834-2. S ohledem na zvýšené požadavky v oblasti kvality a bezpečnosti svařovaných výrobků je důležité zajistit, aby procesy svařování byly prováděny efektivně za využití všech vhodných nástrojů kontroly.

Z pohledu zákazníků a zainteresovaných stran se pak jedná o podstatnou část systému managementu, protože nedodržení požadavků na proces svařování může mít dalekosáhlé důsledky na zdraví, majetek i ekologii.

Zavedený systém managementu kvality spolu s plněním požadavků na jakost svařování kovových materiálů je určen pro všechny výrobce ocelových konstrukcí, kteří vyrábí ocelové konstrukční dílce umístěné do staveb. Splnění požadavků norem ISO 9001 a ISO 3834-2 je jednou z podmínek pro vydání osvědčení podle EN 1090-1. Při certifikaci jakosti svařování ve spojení s managementem kvality je požadováno plnění požadavků ISO 3834-2.

Při samostatné certifikaci ISO 3834 je možné prověřit požadavky ISO 3834-2, ISO 3834-3 i ISO 3834-4.

…více viz Jakost svařování kovových materiálů

Náš Oznámený subjekt č. 1516 a Certifikační orgán č. 3013 nabízí

všem výrobcům kovových konstrukčních dílců a ocelových konstrukcí a organizacím provádějící montáž ocelových konstrukcí pro stavy všeho druhu:

  • počáteční inspekce řízení výroby kovových konstrukčních dílců ve výrobním závodě s vydáním Osvědčení řízení výroby nutné pro vydání prohlášení o vlastnostech a označení výrobků CE
  • audit a certifikaci procesu výroby a montáže ocelových konstrukcí dle EN 1090-2, popř. i dle ČSN 73 2603 s vydáním certifikátu, nahrazující původní Velké průkazy způsobilosti
  • audit a certifikaci procesu výroby a montáže ocelových konstrukcí dle specifických požadavků TKP 19 SŽDC a nebo i dle kap. 19 TKP MD ČR, zahrnující výrobu a montáž pro třídy provedení EXC 2 – EXC4, s vydáním certifikátu nahrazující původní Velké průkazy způsobilosti s rozšířením
  • audit a certifikaci provádění stavebních hliníkových konstrukcí podle ČSN EN 1090-3 s vydáním certifikátu osvědčující způsobilost k výrobě a provádění hliníkových nosných stavebních konstrukcí
  • školení výcvik personálu a odborné přednášky pro výrobce stavebních výrobků označovaných CE; aplikace požadavků harmonizovaných norem v systémech řízení výroby

  • cílem našeho Oznámeného subjektu č. 1516 a certifikačního orgánu je rychlost a kvalita prováděných prací
  • poskytnutí odborných služeb inspekce a certifikace výroby ocelových konstrukcí zajišťující účast ve veřejných výběrových řízeních na výrobu a montáž OK pro SŽDC a ŘSD
  • nabízíme možnost kombinace certifikace / dozoru systému managementu kvality dle ISO 9001 s certifikačními audity nebo dozory k požadavkům norem pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí
  • poskytujeme informační servis o změnách a nových harmonizovaných normách, a změnách a opravách Nařízení EU č. 305/2011, popřípadě národních předpisů

Naše kompetence

Posuzování a ověřování vlastností vybraných výrobků, nebo řízení výroby, může provádět pouze oprávněný Evropskou komisí registrovaný subjekt, to je Notifikovaná osoba = Oznámený subjekt. Naše společnost je registrovaná Evropskou komisí pod číslem 1516 a je kompetentní organizace k posuzování a zkoušení stavebních výrobků označovaných CE. Rozsah působnosti našeho OS 1516.

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro produkty (výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3013 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Žádost o osvědčení řízení výroby – EN 1090-1 – žádost o činnost OS 1516 vedoucí k označení CE
Přihláška k certifikaci procesu provádění kovových konstrukcí zahrnující výrobu a montáž – ČSN EN 1090-2
Přihláška k certifikaci procesu provádění kovových konstrukcí zahrnující výrobu a montáž – ČSN EN 1090-3
Přihláška k certifikaci procesu svařování – ISO 3834

Žádost a přihlášky zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

a) Podání žádosti

Žádost o certifikaci výrobku / procesu se podává písemně zasláním vyplněné žádosti poštou nebo elektronicky zasláním naskenované žádosti na adresu info@vups.cz

b) Přezkoumání žádosti a registrace žádosti

Hodnotitel certifikačního orgánu prověří žádosti, a pokud nejsou v žádosti shledány žádné formální nebo věcné nedostatky, zašle COV žadateli dopis potvrzující přijetí žádosti.

c) Příprava na hodnocení

Hodnotitel pro certifikovaný výrobek / proces konkretizuje certifikační postup, připraví návrh smlouvy. Po přezkoumání smlouvy je tato zaslána žadateli. Další postup certifikace je vázán na zaplacení smluvní zálohy.

d) Hodnocení výrobku / procesu

Hodnocení výrobků provede COV v rozsahu uzavřené smlouvy a podle kritérií odpovídajícím způsobu užití a funkci výrobku ve stavbě, popř. druhu procesu.

Odběr zkušebních vzorků, provedení zkoušek a inspekcí

Prověření jakosti u výrobce, popřípadě dovozce certifikovaného výrobku, byla-li tato činnost předmětem smlouvy, specifikace neshod a prověření nápravných opatření

Vyhodnocení zkoušek a inspekcí, sumarizaci nálezů. Je-li výsledek zkoušky nebo inspekce takový, že vede k prokázání neshody s požadavky certifikace, zašle se k vyjádření žadateli se specifikací na opakování zkoušky. Na základě vyjádření žadatele se provádí opakované zkoušení výrobku. K hodnocení certifikovaného výrobku využívá hodnotitel i zahraničních zkušebních nálezů.

V případě zjištěné neshody, pokud žadatel prokáže, že přijal opatření k nápravě ke splnění všech požadavků ve stanovené lhůtě, COV zopakuje jen nezbytné části původního postupu.

e) Protokoly o certifikaci

Protokol z prověrky systému jakosti je zprávou o hodnocení shody systému jakosti s požadavky certifikace a uvádí specifikaci neshod a přijatých nápravných opatření, je zprávou o hodnocení certifikovaného výrobku / procesu. Protokol obsahuje všechna zjištění vedoucí k prokázání shody s požadavky certifikace.

f) Rozhodnutí o certifikaci

Rozhodnutí o certifikaci výrobku provádí vedení COV. Před předáním příslušného rozhodnutí o certifikaci musí být na straně COV prohlášení žadatele / dodavatele, že bude důsledně plnit povinnosti vyplývající z certifikace a uhrazena faktura za provedenou činnost ve smyslu smlouvy

g) Dozor nad certifikovaným výrobkem

Dozor se provádí u opakovaně vyráběných výrobků a provádí se na základě smlouvy uzavřené mezi COV a žadatelem. Při dozoru se šetří zejména:

plnění požadavků technických norem popřípadě jiných technických předpisů stanovených k certifikaci výrobku

zajištění jakosti výrobního procesu certifikovaného výrobku, a to u výrobce, montážní firmy, příp. dalšího účastníka podílejícího se na postupné tvorbě jakosti výrobku, splnění specifických podmínek stanovených certifikátem pro výrobu, skladování, dopravu, montáž a užití certifikovaného výrobku

dodržování povinností či oprávnění uvedených v certifikátu v oblasti označování výrobku certifikační značkou

Četnost dozoru bez podnětu je obvykle 1x za rok, nestanoví-li předpis jinak.

h) Podání odvolání a stížnosti

Odvolání proti rozhodnutí COV nebo stížnosti proti jeho postupu může předložit dodavatel písemně vedoucímu COV ve lhůtě do 30 dnů od obdržení zprávy nebo rozhodnutí COV.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).