Prosazení nových výrobků a technických řešení do navrhování stavebních konstrukcí a jejich částí – jste výrobce, dovozce nebo dodavatel stavebních výrobků, které zajišťují požadované vlastnosti stavebních konstrukcí, např. tepelně izolační, hydroizolační výrobky, ETICS, nebo jste autorem a přejete si ověřit nová technická řešení konstrukcí pro budovy a případně certifikovat stavební konstrukci v celé sestavě použitých výrobků např. pro různé požadované úrovně tepelné ochrany, vliv nových výrobků a konstrukčních řešení na celkový součinitel prostupu tepla nebo šíření vlhkosti ve stavební konstrukci nebo si přejete ověřit vhodnost Vašich výrobků například pro pasivní domy?

Celou stavební konstrukci, jako sestavu stavebních výrobků, popř. navržené technické řešení ověříme a posoudíme k normovým požadavkům znamenající splnění obecným technických požadavků na stavby (OTP), nebo k požadovaným úrovním dle zadání nebo stanovíme tepelně technické parametry nového technického řešení pro návrh budovy.

Certifikace kovových konstrukcí … více viz Kovové konstrukce

 • pro výrobce, dovozce, dodavatele, kteří chtějí prosadit nové výrobky v oblasti teplené ochrany nebo ochrany budov proti vodě nebo omezení šíření vlhkosti ve stavebních konstrukcích a tomu odpovídající specifické řešení obvodových plášťů, střech a dalších konstrukcí budov
 • pro výrobce, dovozce, dodavatele, které chtějí prosadit nová inovativní technická řešení jako například osazení výplní otvorů do stavby, stínící prvky a jejich energetická účinnost, aplikace nových povrchových úprav stavebních konstrukcí, nové kotvící systémy, nové konstrukční dílce
 • pro výzkumné instituce a centra aplikovaného výzkumu vysokých škol, které chtějí získat konkurenční výhodu při prosazování svých nových řešení do stavební praxe

Předmětem ověření a certifikace může být tepelně izolační nebo hydroizolační výrobek se specifickými vlastnostmi, jako součást ověřované konstrukce – sestavy výrobků, nový zdicí prvek v kombinaci se zateplovacím systémem, nátěrové systémy na specifické podklady, dřevěná obvodová konstrukce pro pasivní domy, představená montáž výplní otvorů apod.

Certifikace stavebních konstrukcí může být spojena i s laboratorním stanovením tepelných a vlhkostních vlastností výrobků potřebných pro výpočtové posouzení.

Náš certifikační orgán pro produkty nabízí

 • Ověřování a certifikaci stavebních konstrukcí jako sestavu definovaných stavebních výrobků nebo její části k všem požadavkům dle ČSN 73 0540-2
 • Ověření a certifikaci technických řešení k požadavkům na tepelnou ochranu, výskyt vlhkosti na povrchu nebo v konstrukci
 • Ověření a certifikaci sestav výrobků / systémů pro povrchovou úpravu stavebních konstrukcí ve spojení s ověřením jejich vhodnosti pro dané použití
 • Ověřování a certifikaci výrobků a konstrukcí pro pasivní domy
 • Pro všechny případy vypracování protokolu / zprávy o posouzení v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 • Námi vydaný certifikát osvědčuje parametry stavební konstrukce z hlediska šíření tepla a vlhkosti
 • Protokol o certifikace je vypracován jako fragment tepelně technického posouzení konstrukce v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., projektant nemusí konstrukci znovu posuzovat
 • U nových výrobků provedeme zkoušky vlastností, popřípadě činnosti nitné pro uvedení výrobku na trh, stanovíme návrhové hodnoty

Certifikát

Certifikát stavební konstrukce jako sestavy stavebních výrobků nebo její části, technického řešení, apod. je důvěryhodným dokumentem vydaným odborným certifikačním orgánem, osvědčující vlastnosti předmětu certifikace k požadavkům technických norem, technických předpisů, nebo deklaraci žadatele o certifikaci a zakládá získání důvěry odběratelů a konkurenční výhody na trhu.

Naše certifikační značka

Certifikační značka je nástrojem jednoduché a rychlé komunikace a ve spojení s dokumentací certifikovaného produktu sděluje Vašim klientům a veřejnosti, že předmět certifikace, zde stavební konstrukce nebo její část, technické řešení byla nezávisle ověřena popř. odzkoušena, posouzena k technickým požadavkům na stavby a požadavkům na certifikaci vyhověla.

Naše kompetence

Naše kompetence je založena na akreditaci našich odborných útvarům: Certifikačního orgánu pro produkty č. 3013Zkušební laboratoře č. 1234.

Ke stažení

Přihlášky k certifikaci zasíláme žadatelům na základě projednání předmětu certifikace s žadatelem. Ke komunikaci s námi využijte náš kontaktní formulář nebo nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem na info@vups.cz

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).