SBToolCZ je český certifikační nástroj sloužící k hodnocení komplexním kvality rodinných domů, bytových a administrativních budov. Výsledkem je posouzení vlastností budovy a jejího okolí v návaznosti na požadavky udržitelného rozvoje. Hodnotí se vliv budovy na životní prostředí, funkční, technická a užitná kvalita budovy, ekonomika a management provozu i lokalita, ve které je budova postavena.

SBToolCZ svojí strukturou hodnocení pomáhá k výstavbě budov, které mají nižší environmentální zátěž během provozu i výstavby, nižší provozní náklady a vyšší uživatelský komfort než výstavba běžná.

SBToolCZ vychází z mezinárodního schématu SBTool (Sustainable Building Tool) a je výsledkem dlouholetého výzkumu Centra integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí (CIDEAS) na Fakultě stavební ČVUT v Praze. V současnosti je vývoj a provozování certifikačního systému plně v kompetenci Národní platformy SBToolCZ. Zakládajícím členem Národní platformy SBToolCZ je též naše společnost.
SBToolCZ je jediným hodnotícím nástrojem komplexní kvality budov v České republice, který plně respektuje místní klimatické, stavební a legislativní poměry. SBToolCZ je kompletně veden v češtině a data o výstavbě použitá při hodnocení neopouštějí ČR.
Nástroj SBToolCZ je založen na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje sada různých kritérií. Jejich rozsah se liší dle typu budovy a dle fáze životního cyklu, který je posuzován (návrh, počátek provozu, provoz). Struktura hodnocených kritérií je rozdělena do tří základních skupin – (E) environmentální kritéria, (S) sociální kritéria a (C) ekonomika a management. Základní skupina je doplněna ještě o skupinu kritérií, která se týká lokality, ve které se daná budova nachází. Ta se sice hodnotí a výsledek se prezentuje, není však součástí výsledného certifikátu kvality budovy.

Každé kritérium má nastaveno vlastní algoritmus stanovení hodnoty indikátoru, který se následně pomocí tzv. kriteriálních mezí normalizuje na jednotnou číselnou stupnici 0 až +10. Z dosažených bodů u každého kritéria lze transparentně získat informaci o tom, na jaké úrovni je sledovaný soubor parametrů budovy.

Výsledné body ze všech kritérií se následně agregují, to znamená, že body dosažené v jednotlivých kritériích se přenásobí předem definovanými vahami. Na základě dosažených bodů se budově přiřadí certifikáty kvality budovy.

Přínosy certifikace kvality budovy a spolupráce s námi

  • snížení energetické náročnosti budovy
  • snížení provozních nákladů a zlepšení uživatelského komfortu
  • inspiraci k nalezení inovativních řešení ke snižování vlivu budovy na životní prostředí
  • SBToolCZ jako marketingový nástroj – certifikace kvality budovy, která odpovídá míře souladu s principy udržitelné výstavby
  • poskytnutí důvěryhodného certifikátu a certifikační značky vydané 3. (nezávislou) stranou
  • zhodnocení budovy v dopadu na životní prostředí, včetně možné optimalizace tohoto dopadu
  • zhodnocení budovy po stránce technického provedení
  • vyhodnocení kvality lokality, ve které bude navrhovaná budova stát

Náš certifikační orgán pro hodnocení kvality budov nabízí

Developerům, architektům, projektantům a dalším zájemcům o kompletní služby při hodnocení a certifikaci komplexní kvality budovy nástrojem SBToolCZ:

 • posouzení projektu nástrojem PreSBToolCZ – zjednodušená forma hodnocení pro získání informací o úrovni komplexní kvality daného návrhu budovy
 • optimalizaci projektu pro zvýšení komplexní kvality budovy
 • hodnocení a certifikaci rodinných domů, bytových i administrativních budov ve fázi návrhu, tedy zhodnocení a certifikaci projektu
 • hodnocení a certifikaci budovy ve fázi provozu budovy

Naše kompetence

Naše společnost je Národní platformou SBToolCZ pověřena výkonem certifikace komplexní kvality budovy nástrojem SBToolCZ a vydáním příslušného certifikátu kvality a certifikační značky SBToolCZ.

Certifikační značky SBToolCZ

Kvalitu budovy lze samostatně prezentovat grafickým symbolem – certifikační značkou, která je také součástí certifikátu komplexní kvality budovy a lze ji komerčně též užívat zvlášť, např. umístit na budovu apod.

vups.SBToolCZ

 

Do grafického symbolu se dále vkládá rok, kdy byla certifikace provedena.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci komplexní kvality budovy v systému SBToolCZ

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).