Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je definován zákonem č. 406/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 78/2013 Sb. Průkaz se zpracovává pro rodinné i bytové domy a pro budovy v sektoru služeb a výroby (s platností 10 let).

Nové průkazy energetické náročnosti budovy jsou přehlednější a vlastník budovy či kupující si může udělat na první pohled představu o ročních nákladech na energii při jejím typizovaném užívání a na co se při renovaci soustředit.

Pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti a dokládá, že nová nebo zrenovovaná budova splňuje požadavky na energetickou náročnost v dané kategorii. Srovnává budovy z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz při užívání. PENB je obdobou uvádění normované spotřeby u automobilu nebo energetického štítku na ledničce.
Všem vlastníkům budov, kterým vypracování PENB ukládá zákon.

Podklady pro zpracování

U novostaveb je třeba zajistit stavební plány pro geometrii budovy – půdorysy, řezy, pohledy, specifikace skladeb konstrukcí a výplní otvorů. Dále dokumentace se specifikací výrobků TZB – zdroj, předávací soustava pro vytápění, přípravu TV, větrání, chlazení, osvětlení a regulaci. Nakonec identifikační údaje budovy.

Pro rekonstrukce platí stejná pravidla jako pro novostavby. Pokud neexistují plány, je nutno zhotovit nové zaměření, příp. sondy do konstrukcí ke zjištění skladby. Dále je třeba znát období výstavby a mít k dispozici fotodokumentaci objektu. U RD a BD zpravidla není nutná osobní prohlídka zpracovatele.

Požadavky na zpracování PENB

Novostavba – Povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení.

Renovace – pokud se renovuje více než 25% obálky budovy. Pokud se stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dům, může využít platný průkaz, který budova má. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby dle stavebního zákona. Doposud se zpracovával průkaz pouze při renovaci větších budov.

Prodej či nový pronájem celé budovy – Jde o novinku. Indikace energetické třídy a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny v inzerci.

Prodej části budovy – Povinnost předložit průkaz celé budovy. V případě bytového domu, pokud jej majitel bytu na písemnou žádost od SVJ nezíská, může vykázat tři roční vyúčtování spotřeby energií. Povinnost se nevztahuje na družstevní byty.

Od roku 2016 bude povinnost předložit zájemci průkaz budovy při novém pronájmu části budovy.

Veřejné budovy (budova užívaná orgánem veřejné moci) s energeticky vztažnou plochou nad 500 m² musí mít zpracovaný průkaz do poloviny roku 2013 a veřejné budovy nad 250 m² do poloviny roku 2015. Veřejné budovy mají povinnost průkaz vystavit u vchodu nebo ve vstupním prostoru.

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Průkaz energetické náročnosti nemusí mít budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m², objekty určené pro bohoslužby, objekty pro rodinnou rekreaci, průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ/rok, budovy zpravodajských služeb, budovy důležité pro obranu státu a budovy, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné, vybrané budovy k zajištění bezpečnosti státu a budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

Nabízíme zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy:

  • pro novostavby
  • při renovaci budovy
  • při prodeji budovy či její části
  • při pronájmu budovy nebo její části
  • skokově pro všechny bytové a kancelářské komerční budovy a budovy užívané orgánem veřejné moci dle podlahové plochy v následujících letech

Žádost o nabídku poskytnutí této služby

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů ohledně zpracování PENB využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Naší specialisté Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).