Energetický audit (EA) vede k posouzení skutečného stavu stavebních prvků a konstrukcí, energetického hospodářství a chování uživatelů na základě faktur za energie z posledních let. Slouží pro zhodnocení využívání energií v daném objektu – v budově, ve výrobním provozu anebo při instalaci nového zdroje energie. V rámci auditu se identifikují možnosti úspor energie, navrhují se možná opatření k jejich dosažení a tato opatření se ekonomicky vyhodnocují.

  • pro budovy a provozy s větší spotřebou energie, kde to vyžaduje zákon č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  • pro potřeby získání dotace či úvěru na projekt (zateplení budovy, instalace obnovitelného zdroje apod.)
  • při plánované rekonstrukci budov, hledání úspor energie ve výrobních a dalších provozech. Kvalitně zpracovaný energetický audit je užitečným podkladem při rozhodování o postupu rekonstrukce – měl by obsahovat doporučení a ekonomické vyhodnocení úsporných opatření
Energetický audit je určen všem vlastníkům budov, kterým jeho vypracování ukládá zákon nebo podmínky dotačního programu a všem, kteří potřebují zhodnotit energetické hospodářství na vlastním objektu a najít správná úsporná opatření.
Povinnost zpracovat energetický audit ukládá zákon č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů větším spotřebitelům energie. Náležitosti energetického auditu potom upravuje vyhláška č. 480/2012 Sb.

Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií dle ISO 50001 nebo systém environmentálního managementu dle ISO 14001, který zahrnuje energetický audit.

Rozhodující pro povinnost zpracovat energetický audit budov či zařízení, na které se nevztahuje předchozí odstavec, je celková roční spotřeba všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem organizace.

Tato povinnost nastává:

  • pro organizační složky státu, kraje, obce a jejich příspěvkové organizace od celkové roční spotřeby energie
    1 500 GJ jako součet za všechny budovy a týká se pouze jednotlivých budov či hospodářství se spotřebou vyšší než 700 GJ
  • pro fyzické a ostatní právnické osoby od celkové roční spotřeby energie ve výši 35 000 GJ jako součet za všechny budovy a týká se pouze jednotlivých budov či hospodářství se spotřebou vyšší než 700 GJ
  • při větší změně dokončené budovy, kde nejsou splněny požadavky zákona na energetickou náročnost budovy

Nabízíme

  • zpracování energetického auditu na základě povinnosti uložené zákonem větším spotřebitelům energie
  • certifikaci a recertifikaci systému managementu hospodaření s energií (EnMS) dle ISO 50001

Žádost o nabídku

Ke specifikaci Vašich požadavků a dotazů ohledně energetického auditu využijte kontaktní formulář, naší e-mailovou adresu info@vups.cz, naši korespondenční adresu nebo fax. Naší specialisté Vás budou kontaktovat a informovat o dalším postupu.

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).