Systém managementu kvality (QMS) je osvědčeným nástrojem pro řízení firem a je výrazně orientován na zjišťování a plnění potřeb a požadavků zákazníků, slouží k optimalizaci řízení firem, jednoznačnému vymezení pravomocí a odpovědností pracovníků na jednotlivých stupních řízení a odstranění duplicit v rozhodování. Zásady a nástroje systému managementu kvality stanoví mezinárodní norma ISO 9001. QMS je univerzálním nástrojem pro majitele a vedení firem k řízení firmy, ke zvýšení ziskovosti. Zároveň tvoří platformu zajištění kvality díla, výrobků a služeb a ke vzájemné komunikaci B2BB2C.

Systém managementu kvality je určen pro všechny typy firem bez rozdílů jejich zaměření a velikosti. Účelně zavedený QMS je vítaným nástrojem pro všechny firmy, které chtějí zpřehlednit a zjednodušit řízení svých činností, zlepšit kvalitu svých procesů a díla a dokázat svému zákazníkovi, že jeho požadavky jsou pro firmu prioritou. Uplatňování systému managementu kvality ve firmě vede ke stálé prokazatelné kvalitě svých činností a novým tržním příležitostem.
Certifikace je proces, kdy nezávislá organizace (třetí strana) prověří na místě, že firma účinně a ve shodě s principy normy ISO 9001 zavedla a udržuje systém managementu kvality a využívá jej efektivně při své každodenní činnosti. Certifikací zvýší organizace svoji hodnotu a prestiž na trhu a stane se důvěryhodným partnerem. V zahraničí běžně organizace, ale i orgány veřejné správy a samosprávy podmiňují kooperaci, dodávku díla, výrobků nebo služeb certifikací managementu kvality. Naše společnost nabízí dlouholeté zkušenosti, kvalifikovaný tým auditorů a tisíce spokojených zákazníků.
Certifikaci může provádět pouze organizace, certifikační orgán, který je nezávislý na osobě nebo firmě požadující certifikaci. Nezávislost certifikačního orgánu se obvykle dokládá akreditací. V České republice akreditaci provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. Náš certifikační orgán pro systémy managementu náleží mezi první akreditované subjekty v Československu a v ČR a je registrovaný pod číslem 3009 již od roku 1994.

Přínosy certifikace systému managementu kvality

  • zefektivnění plánování a řízení jednotlivých procesů
  • vnesení pořádku do dokumentace
  • informační systém nastavený návazně na procesy v organizaci
  • zpřehlednění práce a odpovědnosti za jednotlivé činnosti (procesy)
  • dlouhodobé nastavení ukazatelů poskytne relevantní informace
  • odstranění zjištěných slabých míst v organizaci
  • snížení počtu a významnosti reklamací nastavením vnitropodnikové kontrolní činnosti
  • principem neustálého zlepšování nalezení možností dalších zlepšení s úsporami
  • vyřazení neekonomických kroků v realizaci (orientací na podstatné)
  • prokázání odborné a technické způsobilosti
  • podmínka certifikace pro dodávky některým podnikům (např. automobilový průmysl)
  • prokázání práce v systému jako požadovaného standardu
  • opora pro jednání s institucemi
  • analýzou podložené přesné plánování investic
  • zlepšená ochrana dat a informací
  • nezávislý/nezaujatý pohled auditora
  • zvýšení spokojenosti zákazníků

Náš certifikační orgán pro systémy managementu nabízí

 • certifikaci a recertifikaci systému managementu kvality – QMS dle ISO 9001
 • osvědčování systému managementu kvality pro mikro podniky a malé firmy
 • poskytnutí licence na užití certifikační značky
 • vydávání certifikátů v cizích jazycích
 • kombinovanou certifikaci a dozorové audity
 • převod certifikace za účelem využití našich kombinovaných služeb
 • kvalita, rychlost a odborná úroveň našich auditorů
 • běžně nabízíme možnost kombinované certifikace / dozorů systému managementu
 • široké portfolio navazujících služeb zahrnující zkoušení a certifikaci výrobků i odborné nebo znalecké posudky
 • poskytujeme informační servis o změnách technických požadavků na stavební výrobky, změnách určených technických norem a právních předpisů

Dále nabízíme:

Certifikát systému managementu kvality

Držitel certifikátu veřejně oznamuje, že řídí, sleduje a kontroluje své činnosti tak, aby výsledky práce odpovídaly obecným požadavkům a požadavkům odběratele, a aby v co možná nejvyšší míře vyloučil nekvalitní práci. Certifikát vydaný naším akreditovaným certifikačním orgánem je mezinárodně uznávaný a má výrazný marketingový potenciál, je jedinečným dokumentem pro publikování na webových stránkách, v propagačních materiálech, při jednání se zákazníky apod.

 Platnost certifikátu je 3 roky a je podmíněna ročními dozorovými audity s kladným výsledkem. Na certifikátu je uvedený rozsah činností a lokalit, na které se certifikát vztahuje, tedy činnosti / procesů, které byly prověřovány (auditovány). Certifikát může mít přílohy uvádějící bližší specifikaci certifikovaných činností, např. Příloha SJ-PK uvádějící kromě činností a procesů i třídy CZ-NACE, související ČSN, TKP a TP. Certifikáty vydáváme na přání firmy i v cizojazyčných verzích.
Zlatý certifikát je benefit naší společnosti. Obdrží ho organizace s certifikovanými třemi systémy managementu – například systém managementu kvality dle ISO 9001, systém environmentálního managementu dle ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001.

Zlatý certifikát uvádí rozsah certifikovaných činností a certifikovaných systémů managementu.

Naše certifikační značka ISO 9001

Certifikační značka VÚPS - ISO 9001Poskytnutá certifikační značka sděluje Vašim obchodním parterům a celé široké veřejnosti, že Vaše organizace má certifikovaný a dozorovaný systém managementu dle příslušné normy odkázané v certifikační značce. Certifikační značka, je nástrojem jednoduché a rychlé komunikace, kterou certifikovaná organizace pomáhá zákazníkovi v rychlé orientaci mezi firmami zejména v rámci nabídky a poptávky.

 • jako marketingový nástroj je plně využitelná na dopisní papíry, propagační materiály, webovou prezentaci, potisk vozidel, apod.
 • efektivní prezentování certifikovaného systému managementu
 • konkurenční výhoda
 • podpora image organizace

Smlouvu na užívání certifikační značky můžete uzavřít kdykoli v průběhu platnosti certifikátu.

Kombinovaná certifikace / dozorové audity

Kombinované certifikační a dozorové audity, popř. audity řízení výroby, je našimi klienty stále více využívaná služba. Je určena firmám s více certifikovanými systémy managementu, kdy se certifikační nebo dozorový audit nad více systémy managementu provádí v jednom dohodnutém termínu. Kombinované audity snižují časové zaneprázdnění pracovníků klienta a využívají informační synergii auditorů při společném auditování více systémů managementu. Nabízíme i kombinovanou certifikaci / dozor systému managementu kvality a řízení výroby v rámci výrobkové certifikace (AO 227, OS 1516, CO 3013).

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro systémy managementu je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3009 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k Osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci QMS – ISO 9001 – první / opakovaná certifikace QMS dle ČSN EN ISO 9001:2016

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 • podání přihlášky u akreditovaného certifikačního orgánu a její posouzení
 • uzavření smlouvy o certifikaci a dozorech dle ISO 9001
 • jmenování auditního týmu
 • audit 1. stupně, audit dokumentace, případně posouzení klíčových požadavků QMS
 • zpracování zprávy z auditu 1. stupně
 • audit 2. stupně – certifikační audit u klienta
 • zpracování zprávy z auditu 2. stupně
 • výkon certifikace, vydání certifikátu dle ČSN EN ISO 9001
 • realizace dvou dozorových auditů po dobu platnosti certifikátu, při kterých je potvrzena platnost certifikátu

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).