Provádět stavební práce v oboru vybraných pozemních komunikací smí pouze stavební dodavatel dodržující zásady systému jakosti pozemních komunikací (SJ-PK), které upravuje Ministerstvo dopravy ČR Metodickým pokynem SJ-PK.

Metodický pokyn stanovuje tyto oblasti: projektové práce, průzkumné a diagnostické práce, zkušebnictví, provádění stavebních prací, vhodnost výrobků a zavádění nových technologií, ve kterých je SJ-PK vyžadován.

Dodavatelé prací a činností v oboru pozemních komunikací financovaných z veřejných rozpočtů, Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a prostředků orgánů EU musí prokázat svoji způsobilost k zajištění kvality prováděných prací dle Metodického pokynu. SJ-PK je uplatňován nejčastěji ve spojení s normou systému managementu kvality ISO 9001 a týká se oblastí:

 • projektové práce
 • průzkumné a diagnostické práce
 • provádění silničních a stavebních prací

SJ-PK je rovněž určen orgánům správy pozemních komunikací ke sjednocení jejich požadavků na zajištění kvality.

Získání certifikátu dle ISO 9001 ve spojení se SJ-PK umožní organizaci účast ve výběrových řízeních orgánů správy i místní samosprávy v oblasti pozemních komunikací. Dále jím organizace prohlašuje, že při svých činnostech plní požadavky stanovené Metodickým pokynem (např. pro stavební práce – část II/4).

Dodatečná certifikace organizace dle SJ-PK je možná jako rozšíření již certifikovaného systému managementu kvality dle ISO 9001. Certifikační orgán následně vydá podniku nový (nahrazující) certifikát dle ISO 9001 s přílohou SJ-PK a zaregistruje ji u správce systému SJ-PK.

Certifikaci resp. ověření způsobilosti k vybraným činnostem/technologiím může provádět pouze akreditovaný certifikační orgán akceptovaný Ministerstvem dopravy, jímž je i certifikační orgán pro systémy managementu č. 3009, který poskytuje kvalifikovaný tým auditorů, odborníků a technických expertů v oboru pozemních komunikací a s certifikací SJ-PK má dlouholeté zkušenosti a široké reference.

Přínosy certifikace SJ-PK

  • umožnění účasti ve výběrových řízeních v oboru pozemních komunikací v působnosti ŘSD
  • prokázání odborné a technické způsobilosti v rozsahu uvedeném v příloze k certifikátu
  • možnost získání nových zakázek nebo subdodávek prací při výstavbě a opravách dálnic a silnic 1. tříd ve správě ŘSD
  • registrace ve veřejném seznamu certifikovaných dodavatelů pro pozemní komunikace vedeném odborem pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR
 • Sjednocení technických požadavků zadavatelů veřejných zakázek pro dodavatele prací v oboru pozemních komunikací

Náš certifikační orgán akceptovaný MD ČR nabízí

 • certifikaci systémů managementu kvality zhotovitelů a certifikaci procesů v celém rozsahu činností dle SJ-PK
 • posouzení dokumentace a plnění požadavků SJ-PK
 • poskytování informací o změnách technických norem a právních předpisů odkazovaných SJ-PK
 • rozšíření rozsahu certifikace ISO 9001 provedené jiným certifikačním orgánem o obor pozemních komunikací v rozsahu činností dle SJ-PK
 • převod certifikace za účelem využití služeb v oblasti certifikace SJ-PK

Dále nabízíme:

Certifikát systému managementu kvality zhotovitelů PK 

Certifikát systémů managementu kvality zhotovitelů pozemních komunikací ve spojení s ISO 9001, s přílohou specifikující činnosti, práce a technologické procesy podle SJ-PK, je základní podmínkou účasti ve výběrových řízení a provádění staveb v gesci ředitelství silnic a dálnic.

Platnost certifikátu je 3 roky a je podmíněna ročními dozorovými audity s kladným výsledkem. Certifikát systémů managementu kvality zhotovitelů pozemních komunikací (PK) je vydán ve spojení s certifikátem ISO 9001 s přílohou pro SJ-PK, kde se uvádí kromě činností a procesů i třídy CZ-NACE, související ČSN, TKP a TP.

Kombinovaná certifikace / dozorové audity

Kombinované certifikační a dozorové audity, popř. audity řízení výroby, je našimi klienty stále více využívaná služba. Je určena firmám s více certifikovanými systémy managementu, kdy se certifikační nebo dozorový audit nad více systémy managementu se provádí v jednom dohodnutém termínu. Kombinované audity snižují časové zaneprázdnění pracovníků klienta a využívají informační synergii auditorů při společném auditování více systémů managementu.

Nabízíme i kombinovanou certifikaci / dozor systému managementu kvality a řízení výroby v rámci výrobkové certifikace (AO 227, OS 1516, CO 3013).

Kompetence pro poskytnutí služby

Certifikaci systémů managementu kvality zhotovitelů PK může provádět pouze akreditovaný certifikační orgán pro SM registrovaný MD ČR odborem pozemních komunikací.

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro systémy managementu akreditovaný ČIA je akceptovaný a zapsaný v registru MD ČR k certifikaci systémů managementu kvality zhotovitelů a k certifikaci činností a působení jako CO SM v certifikačním SJ-PK. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k Osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci QMS – ISO 9001 + SJ-PK – první a opakovaná certifikace.

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 • podání přihlášky u akreditovaného certifikačního orgánu a její posouzení
 • uzavření smlouvy o certifikaci a dozorech dle ČSN EN ISO 9001 ve spojení se SJ-PK
 • jmenování auditního týmu
 • audit 1. stupně – audit dokumentace, příp. posouzení klíčových požadavků SJ-PK
 • zpracování zprávy z auditu 1. stupně
 • audit 2. stupně – certifikační audit u klienta
 • zpracování zprávy z auditu 2. stupně
 • výkon certifikace: vydání certifikátu dle ČSN EN ISO 9001 a přílohy dle Metodického pokynu SJ-PK
 • realizace dvou dozorových auditů po dobu platnosti certifikátu, při kterých je potvrzena platnost certifikátu s přílohou

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).