Procesy tavného svařování kovových materiálů jsou široce užívány při výrobě mnoha výrobků a konstrukcí. V řadě organizací zaujímají ve výrobě klíčové postavení. Je důležité zajistit, aby procesy tavného svařování kovů byly prováděny efektivním způsobem a byla vykonávána kontrola všech operací procesu.

Požadavky na jakost při tavném svařování stanoví ISO 3834, navazují a konkretizují systémové požadavky dle normy ISO 9001.

Zavedený systém jakost při svařování je požadován i harmonizovanou normou EN 1090-1.

Systém jakosti svařování dle ISO 3834 je určen zejména pro výrobce konstrukčních kovových dílů – výrobků označovaných CE, jeřábů, dopravních prostředků, technologických zařízení pro průmysl i zemědělství a též pro montážní organizace stavebních konstrukcí, výtahů, mostů, produktovodů apod. Systém jakosti svařování využijí též útvary a organizace hodnotící dodržování jakosti svařování, pro útvary, které připravují výrobní předpisy nebo výrobkové podnikové normy a organizace, které se chtějí stát držitelem certifikátu jakosti svařování dle ISO 3834 ve spojení s ISO 9001. Norma ISO 3834-2 ve spojení s QMS dle ISO 9001 je aplikovatelná na jakoukoli výrobní činnost spojenou se svařováním. Organizace, které chtějí být certifikovány podle ISO 9001 a jedním z jejích hlavních procesů je svařování, musí do svého systému managementu přiměřeně aplikovat požadavky normy ISO 3834-2.

Při samostatné certifikaci ISO 3834 je možné prověřit požadavky ČSN EN ISO 3834-2, ČSN EN ISO 3834-3ČSN EN ISO 3834-4.

Držitel certifikátu systému jakosti svařování dle ISO 3834 ve spojení s certifikátem systému managementu kvality dle ISO 9001 je pro odběratele zárukou, že organizace systematicky řídí procesy svařování a vykonává odpovídající kontrolu všech operací procesu svařování a má kvalifikovaný personál. Např. certifikát QMS dle ISO 9001 + ISO 3834-2 je obvykle podmínkou účasti při výběrových řízení na výrobu tlakových zařízení, konstrukčních stavebních dílů, stavebních ocelových konstrukcí apod. Jakost svařování výrobku nemůže být zajištěna kontrolou, ale jakostí vlastního procesu svařování.

Certifikaci může provádět pouze organizace, certifikační orgán, který je nezávislý na osobě nebo firmě požadující certifikaci. Nezávislost certifikačního orgánu se obvykle dokládá akreditací. V České republice akreditaci provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. Náš certifikační orgán pro systémy managementu náleží mezi první akreditované subjekty v ČR a je od roku 1994 registrovaný pod číslem 3009. Certifikaci jakosti svařování se věnujeme od roku 1999.

Přínosy certifikace jakosti svařování

  • prokázání provádění nejefektivnějšího procesu svařování a plnění požadavků na jakost dle ISO 3834
  • prokázání výkonu kontroly všech operací procesu svařování
  • lepší postavení při výběrových řízení zejména na zakázky SŽDC a ŘSD
  • prokázání plnění požadavků na jakost při tavném svařování kovů dle ISO 3834
  • nezávisle dozorovaný systém tavného svařování kovů

Náš certifikační orgán pro systémy managementu nabízí

 • certifikaci jakosti při tavném svařování kovů dle ISO 3834 ve spojení s ISO 9001
 • analýzu plnění požadavků v oblasti tavného svařování kovových výrobků a konstrukcí
 • nezávislé ověření a osvědčení plnění požadavků normy ISO 3834
 • poskytnutí licence na užití certifikační značky
 • vydávání osvědčení a certifikátů v cizích jazycích
 • kombinovanou certifikaci a dozorové audity
 • kvalita, rychlost a odborná úroveň našich auditorů
 • běžně nabízíme možnost kombinované certifikace / dozorů systému managementu
 • široké portfolio navazujících služeb zahrnující zkoušení a certifikaci výrobků i odborné nebo znalecké posudky
 • poskytujeme informační servis o změnách technických požadavků na stavební výrobky, změnách určených technických norem a právních předpisů

Dále nabízíme:

Certifikát ISO 9001 s přílohou jakosti svařování dle ISO 3834

Certifikát ISO 9001 s přílohou dle ISO 3834 je významný dokument organizace, kterým dokládá kvalitu procesu svařování při prezentaci svých činností, výrobků a služeb při nabídkách, výběrových řízeních, na svých webových stránkách apod.

Platnost certifikátu je 3 roky a je podmíněna ročními dozorovými audity s kladným výsledkem. Na certifikátu je uvedený rozsah činností a lokalit, na které se certifikát vztahuje, tedy činnosti / procesů, které byly prověřovány (auditovány).

Naše certifikační značka ISO 9001 + ISO 3834

Poskytnutá certifikační značka sděluje Vašim obchodním parterům a celé široké veřejnosti, že Vaše organizace má certifikovaný a dozorovaný systém managementu dle příslušné normy odkázané v certifikační značce. Certifikační značka, je nástrojem jednoduché a rychlé komunikace, kterou certifikovaná organizace pomáhá zákazníkovi v rychlé orientaci mezi firmami zejména v rámci nabídky a poptávky.

 • jako marketingový nástroj je plně využitelná na dopisní papíry, propagační materiály, webovou prezentaci, potisk vozidel apod.
 • efektivní prezentování certifikovaného systému managementu
 • konkurenční výhoda
 • podpora image organizace

Smlouvu na užívání certifikační značky můžete uzavřít kdykoli v průběhu platnosti certifikátu.

Kombinovaná certifikace

Kombinované certifikační a dozorové audity, popř. audity řízení výroby, je našimi klienty stále více využívaná služba. Je určena firmám s více certifikovanými systémy managementu, kdy se certifikační nebo dozorový audit nad více systémy managementu provádí v jednom dohodnutém termínu. Kombinované audity snižují časové zaneprázdnění pracovníků klienta a využívají informační synergii auditorů při společném auditování více systémů managementu.

Nabízíme i kombinovanou certifikaci / dozor systému managementu kvality a řízení výroby v rámci výrobkové certifikace (AO 227, OS 1516, CO 3013).

Kompetence pro poskytnutí služby

 Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro systémy managementu je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3009 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k Osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci SM – ISO 9001 ve spojení s ISO 3834 – první / opakovaná certifikace.

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 • podání přihlášky u akreditovaného certifikačního orgánu a její posouzení
 • uzavření smlouvy o certifikaci a dozorech nad systémem managementu
 • jmenování auditního týmu
 • audit 1. stupně – audit dokumentace SM (a příp. posouzení klíčových požadavků SM)
 • zpracování Zprávy z auditu (1. stupeň)
 • audit 2. stupně – certifikační audit u klienta
 • zpracování Zprávy z auditu (2. stupeň)
 • výkon certifikace: vydání certifikátu dle ISO 9001 a přílohy dle ISO 3834
 • realizace dvou dozorových auditů po dobu platnosti certifikátu, při kterých je potvrzena platnost certifikátu

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce, a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).