Systém managementu hospodaření s energií (EnMS) je ideálním nástrojem k dosažení systematického snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti, zlepšování životního prostředí i k ověření plnění právních požadavků organizace v oblasti hospodaření s energií. S tím může být i spojeno snížení emisí, snížení čerpání neobnovitelných zdrojů apod. Zásady a požadavky na EnMS stanoví norma ISO 50001.

Systém managementu hospodaření s energií je určen všem typům organizací bez rozdílů jejich zaměření a velikosti, které chtějí aktivně zlepšovat svůj přístup k hospodaření s energií a vyhnout se nemalým pokutám od orgánů státní správy za nedodržování legislativních požadavků v této oblasti. Účelně zavedený EnMS je vhodným nástrojem pro všechny organizace, které chtějí snížit své spotřeby energií zvyšováním účinnosti jejich využití, současně snížit i svůj vliv na životní prostředí a získat přehled o plnění zákonných povinností.
Držitel certifikátu dává všem na vědomí, že udržuje efektivní systém hospodaření s energií, dbá na energeticky hospodárné chování svých zaměstnanců, cíleně řídí a snižuje spotřeby svých energií a snižuje zátěž na životní prostředí.
Certifikaci může provádět pouze organizace, certifikační orgán, který je nezávislý na osobě nebo firmě požadující certifikaci. Nezávislost certifikačního orgánu se obvykle dokládá akreditací, v České republice akreditaci provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. Náš certifikační orgán pro systémy managementu náleží mezi první akreditované subjekty v ČR a je od roku 1994 registrovaný pod číslem 3009. Certifikaci EnMS se věnujeme od roku 2012 (od vydání normy).

Přínosy certifikace systému managementu hospodaření s energií

  • efektivního systémového užívání a provozování budov a jejich technického zařízení
  • identifikace úniků energií a jejich redukce, identifikace oblastí významné spotřeby energie
  • zavedení odchylky kontroly provozu a údržby, tj. systémové odhalování zbytečných spotřeb
  • neustálá identifikace příležitostí pro zvyšování energetické účinnosti (stálé hledání úspor)
  • možnost získání státních zakázek a podpor k podnikání
  • zlepšení postavení organizace vůči orgánům státní správy a poskytovatelům rozpočtových prostředků a dotací
  • garance pro zainteresované strany, že v organizaci funguje vhodný systém hospodaření s energií, plnící vždy příslušné platné právní předpisy
  • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, partnery, ale i pro banky a pojišťovny
  • zvýšení kreditu a zlepšení pozice na domácím a zahraničním trhu – vlastní image (využití při konferencích, v propagačních materiálech, firemní web/internet)
  • získání kompletního přehledu spotřeb energií všech hlavních i pomocných zařízení (vybavení včetně budov)
  • snižování nákladů a emisí skleníkových plynů
  • zvýhodnění vztahující se k legislativním požadavkům (např. při zpracování energetického auditu a posudku na provozované objekty)
  • systémově proškolovaní pracovníci (legislativa, energetické chování, profesní školení)

Náš certifikační orgán pro systémy managementu nabízí

 • certifikaci a recertifikaci systému managementu hospodaření s energií – EnMS dle ISO 50001
 • energetické hodnocení účinnosti možných opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov
 • analýzu energetické náročnosti stávajícího (výchozího) stavu
 • zpracování energetických auditů a štítky obálek budov
 • poskytnutí licence na užití certifikační značky
 • vydávání certifikátů v cizích jazycích
 • převod certifikace za účelem využití našich kombinovaných služeb
 • kvalita, rychlost a odborná úroveň našich auditorů
 • běžně nabízíme možnost kombinované certifikace / dozorů systému managementu
 • široké portfolio navazujících služeb zahrnující zkoušení a certifikaci výrobků i odborné nebo znalecké posudky
 • poskytujeme informační servis o změnách technických požadavků na stavební výrobky, změnách určených technických norem a právních předpisů

Dále nabízíme:

Certifikát systému managementu hospodaření s energií

Držitel certifikátu veřejně oznamuje, že řídí, sleduje a kontroluje své činnosti tak, aby výsledky práce odpovídaly obecným požadavkům a požadavkům odběratele, a aby v co možná nejvyšší míře vyloučil nekvalitní práci.

Certifikát vydaný naším akreditovaným certifikačním orgánem je mezinárodně uznávaný a má výrazný marketingový potenciál, je jedinečným dokumentem pro publikování na webových stránkách, v propagačních materiálech, při jednání se zákazníky apod.

 Platnost certifikátu je 3 roky a je podmíněna ročními dozorovými audity s kladným výsledkem. Na certifikátu je uvedený rozsah činností a lokalit, na které se certifikát vztahuje, tedy činnosti / procesů, které byly prověřovány (auditovány).

Certifikát může mít přílohy uvádějící bližší specifikaci certifikovaných činností a lokalit. Certifikáty vydáváme na přání organizace i v cizojazyčných verzích.

Zlatý certifikát je benefit naší společnosti. Obdrží ho organizace s certifikovanými třemi systémy managementu – například systém managementu kvality dle ISO 9001, systém environmentálního managementu dle ISO 14001 a systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001.

Zlatý certifikát uvádí rozsah certifikovaných činností a certifikovaných systémů managementu.

Naše certifikační značka ISO 50001

Poskytnutá certifikační značka sděluje Vašim obchodním parterům a celé široké veřejnosti, že Vaše organizace má certifikovaný a dozorovaný systém managementu dle příslušné normy odkázané v certifikační značce. Certifikační značka, je nástrojem jednoduché a rychlé komunikace, kterou certifikovaná organizace pomáhá zákazníkovi v rychlé orientaci mezi firmami zejména v rámci nabídky a poptávky.

 • jako marketingový nástroj je plně využitelná na dopisní papíry, propagační materiály, webovou prezentaci, potisk vozidel, apod.
 • efektivní prezentování certifikovaného systému managementu
 • konkurenční výhoda
 • podpora image organizace

Smlouvu na užívání certifikační značky můžete uzavřít kdykoli v průběhu platnosti certifikátu.

Kombinovaná certifikace / dozorové audity

Kombinované certifikační a dozorové audity, popř. audity řízení výroby, je našimi klienty stále více využívaná služba. Je určena firmám s více certifikovanými systémy managementu, kdy se certifikační nebo dozorový audit nad více systémy managementu provádí v jednom dohodnutém termínu. Kombinované audity snižují časové zaneprázdnění pracovníků klienta a využívají informační synergii auditorů při společném auditování více systémů managementu.

Nabízíme i kombinovanou certifikaci / dozor systému managementu kvality a řízení výroby v rámci výrobkové certifikace (AO 227, OS 1516, CO 3013).

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro systémy managementu je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3009 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k Osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci SM – ISO 50001 – první / opakovaná certifikace EnMS.

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 • podání přihlášky u akreditovaného certifikačního orgánu a její posouzení
 • uzavření smlouvy o certifikaci a dozorech dle ČSN EN ISO 50001
 • jmenování auditního týmu
 • audit 1. stupně, audit dokumentace, případně posouzení klíčových požadavků ISMS
 • zpracování zprávy z auditu 1. stupně
 • audit 2. stupně – certifikační audit u klienta
 • zpracování zprávy z auditu 2. stupně
 • výkon certifikace, vydání certifikátu dle ČSN EN ISO 50001
 • realizace dvou dozorových auditů po dobu platnosti certifikátu, při kterých je potvrzena platnost certifikátu

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).