Systém environmentálního managementu (EMS) není jen ekologie, ale součást strategie organizace. Je nástrojem organizace k řízení všech svých činností z hlediska ochrany životního prostředí, minimalizaci negativních dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí (emise, odpady aj.) a hospodárnému využití energií a surovin. Zavedením EMS se oblast ochrany životního prostředí stává trvalou součástí řízení organizace, je jejím závazkem k plnění obecně závazných požadavků na ochranu životního prostředí a jejich zlepšování.

Zásady EMS a nástroje k řízení environmentálních aspektů a jejich dopadů na životní prostředí stanovuje norma ISO 14001. Organizace uplatňující systém managementu kvality dle ISO 9001 mají zavádění EMS usnadněno, neboť obě normy mají řadu požadavků shodných nebo podobných a stávající dokumentaci systému managementu kvality lze jednoduše rozšířit o specifické požadavky EMS.

Systém environmentálního managementu je určen všem typům organizací bez rozdílu velikosti či oboru podnikání, usilujícím o aktivní a systémové zlepšování svého přístupu k ochraně životního prostředí. Zavedeným EMS organizace prezentuje svým zákazníkům a veřejnosti svůj kladný vztah k životnímu prostředí a „ekologicky šetrnějším“ technologiím a výrobkům a podporu k trvale udržitelnému rozvoji.
Organizace se nezávislým auditem ujistí, že efektivně řídí své vlivy na životní prostředí, dbá na ekologické chování svých pracovníků a subdodavatelů ve shodě s principy normy ČSN EN ISO 14001. Certifikovaný EMS je stále více vyžadován u organizací, které mohou významně ohrozit svojí činností životní prostředí, nebo dílo realizují mimo své prostory, např. stavební organizace. Certifikací EMS organizace zvyšuje svojí společenskou prestiž. Využívání principů EMS přináší organizaci výhodu z hlediska plnění zákona č. 167/2008 Sb. Jednou z povinností, které zákon stanovuje firmám, které vykonávají nebo řídí určité provozní činnosti, je tzv. finanční zajištění. Finanční zajištění není povinna zabezpečit organizace, která má certifikovaný EMS dle ČSN EN ISO 14001 nebo prokazatelně zahájila činnosti pro získání certifikátu.
Certifikaci může provádět pouze organizace, certifikační orgán, který je nezávislý na osobě nebo firmě požadující certifikaci. Nezávislost certifikačního orgánu se obvykle dokládá akreditací. V České republice akreditaci provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. Náš certifikační orgán pro systémy managementu náleží mezi první akreditované subjekty v ČR a je od roku 1994 registrovaný pod číslem 3009. Certifikaci EMS se věnujeme od roku 2000.

Přínosy certifikace systému environmentálního managementu

  • prokázání závazku k plnění legislativních předpisů a jiných požadavků
  • ekologická újma z analýzy rizik (do 20-ti mil.) nemusí být finančně zajištěna
  • zavedení pořádku (zejména v provozu, v dokumentaci, v organizační struktuře a v environmentálních odpovědnostech apod.)
  • zefektivnění plánování a řízení jednotlivých procesů
  • řízení environmentálních aspektů a snížení negativních vlivů na životní prostředí
  • snížení rizika ekologických havárií
  • prohloubení znalostí pracovníků o životním prostředí
  • hospodárnější využívání surovin, energií a dalších zdrojů
  • zlepšení postavení společnosti vůči orgánům státní správy a veřejnosti
  • zajištění lepšího postavení organizace na trhu
  • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro partnery, investory, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu i širokou veřejnost

Náš certifikační orgán pro systémy managementu nabízí

 • certifikaci a recertifikaci systému environmentálního managementu – EMS dle ISO 14001
 • vyhodnocení rizik ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.
 • přezkoumání plnění právních požadavků v oblasti životního prostředí s vydáním kontrolní zprávy
 • vydání osvědčení o řízení environmentálních aspektů činností organizace
 • poskytnutí licence na užití certifikační značky
 • vydávání certifikátů v cizích jazycích
 • kombinovanou certifikaci a dozorové audity
 • převod certifikace za účelem využití našich kombinovaných služeb
 • kvalita, rychlost a odborná úroveň našich auditorů
 • běžně nabízíme možnost kombinované certifikace / dozorů systému managementu
 • široké portfolio navazujících služeb zahrnující zkoušení a certifikaci výrobků i odborné nebo znalecké posudky
 • poskytujeme informační servis o změnách technických požadavků na stavební výrobky, změnách určených technických norem a právních předpisů

Dále nabízíme:

Certifikát systému environmentálního managementu

Držitel certifikátu veřejně oznamuje, že řídí, sleduje a kontroluje své činnosti tak, aby­ výsledky práce odpovídaly obecným požadavkům a požadavkům odběratele, a aby v co možná nejvyšší míře vyloučil nekvalitní práci.

Certifikát vydaný naším akreditovaným certifikačním orgánem je mezinárodně uznávaný a má výrazný marketingový potenciál, je jedinečným dokumentem pro publikování na webových stránkách, v propagačních materiálech, při jednání se zákazníky apod.

Platnost certifikátu je 3 roky a je podmíněna ročními dozorovými audity s kladným výsledkem. Na certifikátu je uvedený rozsah činností a lokalit, na které se certifikát vztahuje, tedy činnosti / procesů, které byly prověřovány (auditovány).

Certifikát může mít přílohy uvádějící bližší specifikaci certifikovaných činností a lokalit. Certifikáty vydáváme na přání organizace i v cizojazyčných verzích.

Zlatý certifikát je benefit naší společnosti. Obdrží ho organizace s certifikovanými třemi systémy managementu – například systém managementu kvality dle ISO 9001, systém environmentálního managementu dle ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001.

Zlatý certifikát uvádí rozsah certifikovaných činností a certifikovaných systémů managementu.

Naše certifikační značka ISO 14001

Poskytnutá certifikační značka sděluje Vašim obchodním parterům a celé široké veřejnosti, že Vaše organizace má certifikovaný a dozorovaný systém managementu dle příslušné normy odkázané v certifikační značce. Certifikační značka, je nástrojem jednoduché a rychlé komunikace, kterou certifikovaná organizace pomáhá zákazníkovi v rychlé orientaci mezi firmami zejména v rámci nabídky a poptávky.

 • jako marketingový nástroj je plně využitelná na dopisní papíry, propagační materiály, webovou prezentaci, potisk vozidel, apod.
 • efektivní prezentování certifikovaného systému managementu
 • konkurenční výhoda
 • podpora image organizace

Smlouvu na užívání certifikační značky můžete uzavřít kdykoli v průběhu platnosti certifikátu.

Kombinovaná certifikace / dozorové audity

Kombinované certifikační a dozorové audity, popř. audity řízení výroby, je našimi klienty stále více využívaná služba. Je určena firmám s více certifikovanými systémy managementu, kdy se certifikační nebo dozorový audit nad více systémy managementu provádí v jednom dohodnutém termínu. Kombinované audity snižují časové zaneprázdnění pracovníků klienta a využívají informační synergii auditorů při společném auditování více systémů managementu.

Nabízíme i kombinovanou certifikaci / dozor systému managementu kvality a řízení výroby v rámci výrobkové certifikace (AO 227, OS 1516, CO 3013).

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro systémy managementu je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3009 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k Osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci EMS – ISO 14001 – první / opakovaná certifikace EMS dle ČSN EN ISO 14001:2016

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 • podání přihlášky u akreditovaného certifikačního orgánu a její posouzení
 • uzavření smlouvy o certifikaci a dozorech dle ČSN EN ISO 14001
 • jmenování auditního týmu
 • audit 1. stupně, audit dokumentace, případně posouzení klíčových požadavků EMS
 • zpracování zprávy z auditu 1. stupně
 • audit 2. stupně – certifikační audit u klienta
 • zpracování zprávy z auditu 2. stupně
 • výkon certifikace, vydání certifikátu dle ČSN EN ISO 14001
 • realizace dvou dozorových auditů po dobu platnosti certifikátu, při kterých je potvrzena platnost certifikátu

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).