Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) Vám usnadní vyhledávání a vyhodnocení rizik a zapojení zaměstnanců do řešení otázek BOZP a promítne se do řízení organizace. Systém managementu BOZP Vám napomáhá k efektivnější komunikaci uvnitř organizace mezi zaměstnanci, vedením a vnějšími subjekty, např. orgány státní správy. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 klade důraz především na prevenci.

Systém managementu BOZP dle normy ČSN OHSAS 18001 je určen všem organizacím bez ohledu na obor činnosti nebo velikost, které chtějí aktivně předcházet vzniku pracovních úrazů a provozních nehod, vědomě a cíleně plnit právní a jiné požadavky k zajištění BOZP, vyhledávat a vyhodnocovat rizika a chránit své zaměstnance a okolí organizace před rizikem ohrožení zdraví. Základem je prevence. Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci významně pomáhá organizaci v prevenci před rizikem ohrožení zdraví nejen vlastních zaměstnanců, ale i okolí organizace. Aplikací normy ČSN OHSAS 18001 provádí organizace analýzu svých činností a souvisejících rizik a následně zavádí taková opatření, která zjištěné bezpečnostní hrozby a pracovní rizika odstraní, omezí nebo zaměstnance od těchto rizik izolují.
Certifikace vede organizaci k ujištění, že minimálně na úrovni právních požadavků dbá na bezpečnost svých pracovníků a cíleně řídí a snižuje možná rizika ohrožení zdraví. Její systém ochrany zdraví při práci odpovídá standardu OHSAS 18001. Certifikací organizace zvýší svoji prestiž a ve stavebnictví je certifikovaná organizace vyhledávaným subdodavatelem nadnárodních společností, kde ochrana zdraví při práci je prioritní politikou.
Certifikaci může provádět pouze organizace, certifikační orgán, který je nezávislý na osobě nebo firmě požadující certifikaci. Nezávislost certifikačního orgánu se obvykle dokládá akreditací. V České republice akreditaci provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. Náš certifikační orgán pro systémy managementu náleží mezi první akreditované subjekty v ČR a je registrovaný pod číslem 3009 již od roku 1994. Certifikaci BOZP se věnujeme od roku 2005.

Přínosy certifikace SM bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  • hlavním cílem BOZP je ochrana zdraví a životů zaměstnanců – nejen splnění zákonných požadavků
  • zvýšení povědomí zaměstnanců o ochraně vlastního zdraví, jejich spolupráce při zajišťování BOZP, omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
  • zvýšení povědomí zaměstnanců o úloze zaměstnavatele v ochraně jejich zdraví
  • vytvoření zdravé a bezpečné organizace
  • minimalizace nákladů organizace v souvislosti s rizikem úrazů na pracovišti
  • prokázání závazku k plnění legislativních předpisů a jiných požadavků
  • vhodné ochranné pomůcky zvyšují prevenci před úrazy i nemocemi z povolání
  • zefektivnění plánování a řízení jednotlivých procesů z hlediska vlivu na BOZP
  • zajištění lepšího postavení organizace na trhu
  • zvýšení atraktivity firmy pro potenciální zájemce o zaměstnání

Náš certifikační orgán pro systémy managementu nabízí

 • certifikaci a recertifikaci SM bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP dle OHSAS 18001
 • přezkoumání plnění právních požadavků na ochranu zdraví při práci s vydáním kontrolní zprávy
 • vydání osvědčení o řízení rizik ochrany zdraví při práci
 • školení a pořádání klientských dnů
 • převod certifikace za účelem využití našich kombinovaných služeb
 • kvalita, rychlost a odborná úroveň našich auditorů
 • běžně nabízíme možnost kombinované certifikace / dozorů systému managementu
 • široké portfolio navazujících služeb zahrnující zkoušení a certifikaci výrobků i odborné nebo znalecké posudky
 • poskytujeme informační servis o změnách technických požadavků na stavební výrobky, změnách určených technických norem a právních předpisů

Dále nabízíme:

Certifikát SM bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Držitel certifikátu veřejně oznamuje, že řídí, sleduje a kontroluje své činnosti tak, aby výsledky práce odpovídaly obecným požadavkům a požadavkům odběratele, a aby v co možná nejvyšší míře vyloučil nekvalitní práci.

Certifikát vydaný naším akreditovaným certifikačním orgánem je mezinárodně uznávaný a má výrazný marketingový potenciál, je jedinečným dokumentem pro publikování na webových stránkách, v propagačních materiálech, při jednání se zákazníky apod.

 Platnost certifikátu je 3 roky a je podmíněna ročními dozorovými audity s kladným výsledkem. Na certifikátu je uvedený rozsah činností a lokalit, na které se certifikát vztahuje, tedy činnosti / procesů, které byly prověřovány (auditovány). Certifikáty vydáváme na přání organizace i v cizojazyčných verzích.

Certifikát může mít přílohy uvádějící bližší specifikaci certifikovaných činností a lokalit. Certifikáty vydáváme na přání organizace i v cizojazyčných verzích.

Zlatý certifikát je benefit naší společnosti. Obdrží ho organizace se třemi certifikovanými systémy managementu – například systém managementu kvality dle ISO 9001, systém environmentálního managementu dle ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001.

Zlatý certifikát uvádí rozsah certifikovaných činností a certifikovaných systémů managementu.

Naše certifikační značka OHSAS 18001

Poskytnutá certifikační značka sděluje Vašim obchodním parterům a celé široké veřejnosti, že Vaše organizace má certifikovaný a dozorovaný systém managementu dle příslušné normy odkázané v certifikační značce. Certifikační značka je nástrojem jednoduché a rychlé komunikace, kterou certifikovaná organizace pomáhá zákazníkovi v rychlé orientaci mezi firmami zejména v rámci nabídky a poptávky.

 • jako marketingový nástroj je plně využitelná na dopisní papíry, propagační materiály, webovou prezentaci, potisk vozidel apod.
 • efektivní prezentování certifikovaného systému managementu
 • konkurenční výhoda
 • podpora image organizace

Smlouvu na užívání certifikační značky můžete uzavřít kdykoli v průběhu platnosti certifikátu.

Kombinovaná certifikace / dozorové audity

Je určena firmám s více certifikovanými systémy managementu, kdy se certifikační nebo dozorový audit nad více systémy managementu provádí v jednom dohodnutém termínu. Kombinované audity snižují časové zaneprázdnění pracovníků klienta a využívají informační synergii auditorů při společném auditování více systémů managementu.

Nabízíme i kombinovanou certifikaci / dozor systému managementu kvality a řízení výroby v rámci výrobkové certifikace (AO 227, OS 1516, CO 3013).

Naše kompetence

Osvědčení o akreditaci – náš certifikační orgán pro systémy managementu je akreditován Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., je registrován pod číslem 3009 s oprávněním používat národní akreditační značku. Rozsah působnosti našeho certifikačního orgánu stanoví Příloha k Osvědčení o akreditaci.

Ke stažení

Přihláška k certifikaci SM – OHSAS 18001 – první / opakovaná certifikace BOZP.

Přihlášku zašlete e-mailem na info@vups.cz, na naši poštovní adresu nebo faxem na číslo 271 017 242. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat.

 • podání přihlášky u akreditovaného certifikačního orgánu a její posouzení
 • uzavření smlouvy o certifikaci a dozorech dle ČSN OHSAS 18001
 • jmenování auditního týmu
 • audit 1. stupně, audit dokumentace, případně posouzení klíčových požadavků SMBOZP
 • zpracování zprávy z auditu 1. stupně
 • audit 2. stupně – certifikační audit u klienta
 • zpracování zprávy z auditu 2. stupně
 • výkon certifikace, vydání certifikátu dle ČSN OHSAS 18001
 • realizace dvou dozorových auditů po dobu platnosti certifikátu, při kterých je potvrzena platnost certifikátu

 

Kompletní nabídku našich služeb najdete zde

V rámci široké nabídky našich služeb nabízíme komplexní zajištění Vašich požadavků v oblasti zkoušení, inspekce a certifikace (TIC – Testing, Inspection, Certification).