Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. navazuje na dlouholetou tradici Výzkumného ústavu pozemních staveb, s.p., ve zkoušení vlastností stavebních výrobků, prověřování výroby a činnost státního zkušebnictví vykonávané Státní zkušebnou č. 227, která byla k této činnosti autorizována v roce 1982. Společnost byla založena v roce 1996, jako nástupnická organizace zbytkového státního podniku Výzkumného ústavu pozemních staveb, s.p.

Jsme autorizovanou a akreditovanou organizací, poskytující nezávislé služby v oblasti zkoušení stavebních výrobků, osvědčování, posuzování shody, inspekce a certifikace výrobků, procesů, EPD a systémů managementu, jakosti svařování a provádíme certifikaci kvality budov metodikou SBToolCZ. Poskytujeme služby jak mikropodnikům, malým i středním podnikům, tak nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR.

Sídlo společnosti je v Praze – Hostivaři, pracoviště jsou v Praze Uhříněvsi, v Brně a v Ostravě.

Poskytujeme zejména tyto služby:

 • zkoušení stavebních výrobků, provádění kontrolních nebo přejímacích zkoušek stavebních výrobků při realizaci stavby in situ
 • povinné posuzování shody, ověřování a certifikace stavebních stanovených výrobků pro uvedení a dodávání stavebních výrobků dle NV č. 163/2002 Sb. a výrobku označených CE dle Nařízení (EU) č. 305/2011
 • dobrovolnou certifikaci stavebních výrobků, procesů a nezávislé ověřování EPD
 • kvalifikace stavebních dodavatelů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb. podle požadavků registrovaného Národního systému certifikace stavebních dodavatelů
 • certifikace systémů managementu jakosti, EMS, BOZP, ISMS a EnMS (ISO 9001, ISO 3438, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001) kombinované certifikace a výkon dohledů nad systémy managementu
 • posuzování způsobilosti organizací k provádění projektových silničních a stavebních prací v oboru pozemních komunikací dle požadavků resortního systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR
 • prověřování a certifikace systému jakosti při výrobě a montáži ocelových mostních konstrukcí pro SŽDC – Správu železniční a dopravní cesty
 • poskytování odborných služeb v oblastech posuzování účinnosti systémů managementu jakosti a plnění zákonných požadavků na životní prostředí a BOZP, supervize a výkon nezávislého dozoru na stavbách z hlediska dodržování požadavků na systémy managementu
 • certifikace komplexní kvality budov metodikou SBToolCZ
 • energetické a tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí a staveb, energetické audity
 • posudkové, expertizní a znalecké činnosti ve stavebnictví
 • školení a výcviku personálu, školení interních auditorů
 • centrum technické normalizace
 • spolupráce na aplikovaný výzkum stavebních výrobků a procesů
Certifikační orgán č. 3009 pro SMJ, EMS, BOZP, EnMS a ISMS akreditovaný ČIA náleží k prvním systémovým certifikačním orgánům akreditovaným v České republice. Akreditované služby nabízí již od roku 1994.

Působí v oborech stavebnictví a výrobě stavebních hmot, v průmyslu strojírenském, dřevozpracujícím, chemickém a plastikářském, v dopravě, v obchodu a službách, včetně projekce, veřejné správě a jakosti při tavném svařování kovových materiálů.

Certifikační orgán je uznán Ministerstvem dopravy ČR k certifikaci způsobilosti organizací k provádění projektových, silničních a stavebních prací v oboru pozemních komunikací podle požadavků resortního systému jakosti v oboru pozemních komunikací v působnosti Ministerstva dopravy ČR.

Autorizovaná osoba 227 – naše společnost je pro výkon státního zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb. Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví osoba autorizovaná k osvědčování a posuzování shody stavebních výrobků podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Oznámený subjekt 1516 / Notified Body 1516 – naše společnost je Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví prověřená organizace k požadavkům Nařízení (EU) č. 305/2011 a s účinností od 1.7.2013 organizací oznámenou Evropskou komisí ve shodně s Nařízením (EU) č. 305/2011 k posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků označovaných CE s oprávněním užívat označení Notified Body 1516, NB 1516 / Oznámený subjekt 1516, OS 1516.

Akreditovaný certifikační orgán č. 3013 pro výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD náleží mezi první akreditované orgány pro certifikaci výrobků v České republice, první akreditace byla udělena Českým institutem pro akreditaci již v roce 1993. Akreditovaný certifikační orgán č. 3013 provádí ověřování a certifikaci stavebních materiálů, výrobků, stavebních dílců a výrobků pro technické zařízení budov a ověřování a inspekci systémů řízení výroby, certifikaci procesů při tavném svařování kovů dle EN ISO 3834-2 až -4 a železničních kolejových vozidel dle EN 15085-2 a ČD V95/5, kvalifikaci stavebních dodavatelů a ověřování environmentálního prohlášení o produktu. V oblasti ověřování environmentálního prohlášení produktu (EPD) je prvním akreditovaným certifikačním orgánem v České republice.

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1234 provádí mechanické, vlhkostní, tepelně a požárně technické zkoušky stavebních hmot, materiálů, výrobků a konstrukcí; bezpečnostní, životností a výkonové zkoušky výrobků pro technická zařízení budov, včetně zkoušek in situ, tedy přímo na stavebním díle.

Certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů je jmenovaný Svazem podnikatelů ve stavebnictví a prvním certifikačním orgánem pro kvalifikaci akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů provádí posouzení, zda stavební dodavatel splňuje požadavky Národního registrovaného systému certifikace stavebních dodavatelů podle požadavků zákona č. 137/2006 Sb. a příslušných metodických pokynů vydaných Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
Znalecký ústav – společnost je zapsána v rejstříku znaleckých ústavů, vedených Ministerstvem spravedlnosti České republiky.
Centrum technické normalizace – naše společnost je smluvním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pro oblast tepelně izolačních materiálů a výrobků, hydroizolací staveb a stropních podhledů.