Novela zákona č. 406/2000 Sb. Certifikát ISO 50001 nahradí energetický audit

In novinky by Pavel Keim

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií pod č. 103/2015 Sb. ukládá mimo jiné velkým podnikům povinnost zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky.

Povinnost zpracování energetických auditů a jejich aktualizaci je možné úplně nahradit zavedením a certifikací systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 (EnMS) akreditovanou osobou.

Náš akreditovaný certifikační orgán Vám provede certifikaci systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50001 ve vašem podniku a vydá akreditovaný certifikát dle zákona č. 406/2010 Sb.


Z hlediska povinnosti dle novely zákona jste velkým podnikem, pokud splníte jednu z těchto podmínek, máte:

  • více než 250 zaměstnanců
  • roční obrat vyšší než 50 mil. € nebo bilanční zisk vyšší než 43 mil. €

Uvedená kritéria pro hodnocení velikosti podniku uvádí doporučení Evropské komise č. 2003/361/ES.

K tomuto rozhodnutí zřejmě v první řadě povede podniky finanční náročnost a efektivita plnění právních požadavků. Rozhodujícími faktory bude zejména lokalizace (v jednom místě nebo více provozoven), složitost provozu a energetického hospodářství (např. obnovitelné zdroje energie, kogenerace, rekuperace aj.). Energetický audit je sice jednorázovým řešením, takže se může zdát, že je tato možnost výhodnější, ale opak může být pravdou. Nesmíme zapomenout na uloženou povinnost opakovat energetický audit po 4 letech a cena za zpracování energetických auditů ve velkých výrobních podnicích je vysoká. Zvolení možnosti zavedení a certifikace dle ISO 50001 obzvlášť u podniků se zavedeným systémem managementu podle některé ISO normy je určitě výhodnější a finančně méně náročné, ale zejména vede k systematickému snižování spotřeby energií a tedy i nákladů.
Povinnost platí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, od 1. července 2015 do 5. prosince 2015. Do tohoto dne jsou tedy velké podniky povinny zpracovat energetický audit či si nechat akreditovaným certifikačním orgánem certifikovat zavedený systém hospodaření s energií podle ISO 50001.

Pokud má však podnik platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v tom případě se takovýto energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona a povinnost je tedy až do 30.6.2019 splněna.

Plnění požadavků tohoto zákona kontroluje Státní energetická inspekce (SEI). Předpokládáme, že SEI i v tomto případě zohlední při kontrolách krátkou dobu, kterou novela zákona ukládá a bude v prvních měsících roku 2016 vyvíjet v této oblasti jen minimální aktivitu, případně přihlédne k okolnosti, že ve stanovené lhůtě došlo k prokazatelnému zahájení plnění tohoto požadavku, což je například registrace přihlášky k certifikaci dle ISO 50001 u akreditovaného certifikačního orgánu.

Systematické řízení spotřeby energií vyplývá z evropských směrnic. Příslušné směrnice implementovaly jednotlivé členské země do národní legislativy různými způsoby. Většina zemí se již dříve přiklonila k možnosti certifikace systému managementu hospodaření s energií akreditovanou osobou (akreditovaný certifikační orgán) a neuložila povinnost externích energetických auditů. Česká republika tento krok oddálila a nyní se právě novelou zákona č. 103/2015 Sb. s uvedením odkazu na ISO 50001 přihlásila k hlavnímu nejen evropskému trendu. Dá se předpokládat, že povinnost energetických auditů v budoucnosti bude nahrazena certifikací systému managementu i v České republice.

… více o ISO 50001 se dozvíte na stránce Systém managementu hospodaření s energií, certifikace ISO 50001